en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
改张易调
Pinyin
gǎi zhāng yì diào
Explanation
Meaning
更换琴弦,变换声调。比喻改变方针、做法或态度。
Context
《晋书·琅邪悼王焕传》:“正是匡矫末俗,改张易调之时,而犹当竭已罢之人,营无益之事,殚已困之财,修无用之费,此固臣之所不敢安也。”
Example
至于取士之途不溥,沙汰之理未精。而舅属当铨衡,宜须~。 ◎《北史·崔亮传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s