en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
高居深拱
Pinyin
gāo jū shēn gǒng
Explanation
Meaning
指高居帝位,垂拱而治。
Context
《新唐书·张玄素传》:“若上贤右能,使百司善职,则高居深拱,畴敢犯之?”
Example
官乱于上,民贫于下,风俗日以薄,才力日以困穷,而陛下~,未尝有询考讲求之意。 ◎宋·王安石《上时政疏》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s