en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
高才絶学
Pinyin
gāo cái jué xué
Explanation
Meaning
1.犹言才学高超。 宋 苏轼 《续欧阳子<朋党论>》:“ 唐 柳宗元 、 劉禹錫 使不陷 叔文 之黨,其高才絶學,亦足以爲 唐 名臣矣。” 明 高明 《琵琶记·高堂称寿》:“十載親燈火,論高才絶學,休誇 班 馬 。”2.指才学高超的人。《醒世恒言·李汧公穷邸遇侠客》:“如今果是 楊國忠 爲相,賄賂公行,不知埋没了多少高才絶學。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s