en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
高下其手
Pinyin
gāo xià qí shǒu
Explanation
Meaning
犹言上下其手。比喻玩弄手法,串通做弊。
Context
宋·王辟之《渑水燕谈录·官制》:“五代以来,诸州马步军虞侯以衙校为之,太祖虑其任私,高下其手,乃置司寇参军,以进士、‘九经’及第人充之。”
Example
相君纵欲市恩,而即此两端,已不得不~。 ◎清·和邦额《夜谭随录·某太守》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s