en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
歌于斯,哭于斯
Pinyin
gē yǘ sī kū yú sī
Explanation
Meaning
歌唱在这里,哭泣在这里。指安居的家宅。
Context
《礼记·檀弓下》:“晋献文子成室。晋大夫发焉。张老曰:‘美哉轮焉,美哉奂焉。歌于斯,哭于斯。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.795s