en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
狗彘不食其余
Pinyin
gǒu zhì bù shí qí yú
Explanation
Meaning
狗猪都不吃他剩下的东西。形容人极其卑鄙龌龊。
Context
《汉书·元后传》:“既无以报,受人孤寄,乘便利时,夺取其国,不复顾恩义,人如此者,狗猪不食其余,天下岂有而兄弟邪!”
Example
士大夫为官爵所钓,用心至是,可谓~。 ◎宋·王明清《玉照新志》第五卷
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s