en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
狗马声色
Pinyin
gǒu mǎ shēng sè
Explanation
Meaning
良犬、骏马、音乐、女色。泛指养狗、骑马、听歌、狎妓等剥削阶级行乐的方式。借指穷奢极侈的享乐。
Context
宋·张孝祥《宣州新建御书阁记》:“谓虽极天下之贵,而退朝燕息,从容娱乐者,独在于是,狗马声色技巧之奉,不皇及也。”
Example
为君者日不闻其过,亦自以为四方平治,圣哲若古,而~之欲因以中其心志矣。 ◎清·王韬《臆谭·求言》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s