en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
桂酒椒浆
Pinyin
guì jiǔ jiāo jiāng
Explanation
Meaning
泛指美酒。
Context
《楚辞·九歌·东皇太一》:“蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆。”王逸注:“桂酒,切桂置酒中也;椒浆,以椒置浆中也。言己供待弥敬,乃以惠草蒸肴,芳兰为藉,进桂酒椒浆,以备五味也。”
Example
~,侈列宾筵之品。 ◎刘师培《文说》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s