en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
含冰茹蘗
Pinyin
hán bīng rú bò
Explanation
Meaning
犹言饮冰食蘗。比喻孤洁清苦的生活。蘗,黄蘗。 清 李枢 《<精忠传彈词>序》:“太夫人捨生不遂,乃奉君姑并攜六月孤兒,伴櫬回 浙 ,賃居於 海寧 桐木村 舊戚 馬 氏之 見遠山樓 。自此含冰茹蘗之中,惟曲盡其事長撫雛之責矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s