en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
韩卢逐逡
Pinyin
hán lú zhú qūn
Explanation
Meaning
逡,狡兔名。比喻争强斗胜,两败俱伤。
Context
《战国策·齐策三》:“韩子卢者,天下之疾犬也。东郭逡者,海内之狡兔也。韩子卢逐东郭逡,环山者三,腾山者五,兔极于前,犬废于后,犬兔俱罢,各死其处。”鲍彪注:“逡,狡兔名。”
Example
宁骖罢服羸全以自终,岂能与~而斗行步之工。 ◎明·何景明《蹇赋》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s