en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
愚不可及 (yú bù kě jí)
鱼大水小 (yú dà shuǐ xiǎo)
愚公移山 (yú gōng yí shān)
鱼龙混杂 (yú lóng hùn zá)
舆论哗然 (yú lùn huá rán)
愚昧无知 (yú mèi wú zhī)
鱼米之乡 (yú mǐ zhī xiāng)
鱼目混珠 (yú mù hùn zhū)
于事无补 (yú shì wú bǔ)
与世无争 (yú shì wú zhēng)
余响遶梁 (yú xiǎng rào liáng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.043s