en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
jiàn
shuāng
diāo

Explanations - 释义
English equivalent
Kill two birds with one stone.

In the dictionary : 一箭双雕
- synonym : 一举两得
- antonym : 一无所得
释义
原指射箭技术高超。后用一比喻做一件事同时达到两个目的。

The short story - 讲故事

* roll the mouse over a word to get the english translation.

nán
běi
cháo
shí
 
běi zhōu
北周
yǒu
jiào
Zhǎng sūn shèng
长孙晟
de
wǔ guān
武官
 
shàn yú
善于
shè jiàn
射箭
 
yǒu
zhì móu
智谋
guò rén
过人
 
yīn cǐ
因此
bèi
cháo tíng
朝廷
pài qiǎn
派遣
hù sòng
护送
gōng zhǔ
公主
dào
西
běi
Tū jué zú
突厥族
chéng hūn
成婚
 
Tū jué zú
突厥族
guó wáng
国王
Shè tú
摄图
hěn
qì zhòng
器重
 
liú xià lái
留下来
 
dài
ràng
suí
zì jǐ
自己
yī kuài r
一块儿
dǎ liè
打猎
 
yī cì
一次
Shè tú
摄图
kàn jiàn
看见
yǒu
liǎng
zhī
diāo
zài
kōng zhōng
空中
zhēng duó
争夺
yī kuài
一块
ròu
 
biàn
便
jiāo gěi
交给
Zhǎng sūn shèng
长孙晟
liǎng
zhī
jiàn
 
qǐng
jiāng
diāo
shè
luò
 
Zhǎng sūn shèng
长孙晟
kuà
qián
bēn
 
kāi
gōng
 
jiàn
shè
 
jìng
tóng shí
同时
jiāng
liǎng
zhī
diāo
shè
le
xià qù
下去
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s