en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
máo

Explanations - 释义
In the dictionary : 一毛不拔
- synonym : 吝啬小气 (lìn sè xiǎo qì)
- antonym : 慷慨好施 (kāng kǎi hào shī)
释义
一根毛发也不肯拔出来。形容人极端自私吝啬。

The short story - 讲故事

* roll the mouse over a word to get the english translation.

zhàn guó
战国
shí dài
时代
 
gè zhǒng
各种
xué shuō
学说
 
sī xiǎng
思想
liú pài
流派
cún
 
sī xiǎng jiā
思想家
Mò Zhái
墨翟
zhǔ zhāng
主张
rén lèi
人类
jiān ài
兼爱
 
rén yǔ rén zhī jiān
人与人之间
hù xiāng
互相
bāng zhù
帮助
 
fǎn duì
反对
cán shā
残杀
 
lìng
jiào
Yáng Zhū
杨朱
de
sī xiǎng jiā
思想家
què
zhǔ zhāng
主张
 
wèi
 
 
yī qiè
一切
cóng
zì wǒ
自我
lì yì
利益
chū fā
出发
 
yī tiān
一天
 
Mò Zhái
墨翟
de
xué sheng
学生
Qín Huá Lí
禽滑厘
wèn
Yáng zhū
杨朱
 
 
rú guǒ
如果
xià
shēn shàng
身上
de
gēn
hàn máo
汗毛
jiù
kě yǐ
可以
zào fú
造福
tiān xià
天下
 
kěn
ràng
rén
ma
 
 
Yáng Zhū
杨朱
shuō
 
 
tiān xià
天下
de
wèn tí
问题
jué bù
决不
shì
gēn
hàn máo
汗毛
suǒ
néng
jiě jué
解决
de
 
 
duì fāng
对方
yòu
wèn
 
 
jiǎ rú
假如
néng
de huà
的话
 
kěn
ma
 
 
Yáng Zhū
杨朱
zuì zhōng
最终
hái shi
还是
méi
tóng yì
同意
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.296s