en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
qiān

Explanations - 释义
English equivalent
Advance with giant strides.

In the dictionary : 一日千里
- synonym : 日新月异 (rì xīn yuè yì)
- antonym : 寸步难行 (cùn bù nán xíng)
释义
原形容好马跑得快,现在形容人或事业进步很快,发展迅速。

The short story - 讲故事

* roll the mouse over a word to get the english translation.

xī zhōu
西周
chū
nián
 
yǒu
jiào
Zào fù
造父
de
rén
 
fēi cháng
非常
shàn yú
善于
jià yù
驾驭
liè mǎ
烈马
 
rèn hé
任何
piāo hàn
剽悍
de
shì
yào
dào
le
shǒu
 
jiù
huì
chū qí de
出奇地
xùn fú
驯服
 
zhè
shǐ
使
Zào fù
造父
shēng míng
声名
yuǎn
yáng
 
Zhōu
tiān zǐ
天子
wáng
yào
Zào fù
造父
jià chē
驾车
suí
yáo yuǎn
遥远
de
xī fāng
西方
yóu lì
游历
 
wáng
duì
zhè
shì wài táo yuán
世外桃源
nián qīng
年轻
mào měi
貌美
de
西
wáng
mí liàn
迷恋
wàng
fǎn
 
yī rì
一日
 
guó nèi
国内
sòng
lái
jí wén
急文
 
shuō
dōng fāng
东方
de
Xú yàn
徐堰
wáng
zào fǎn
造反
 
xíng shì
形势
kè bù róng huǎn
刻不容缓
 
yú shì
于是
 
Zào fù
造父
shī zhǎn
施展
quán
shēn tǐ
身体
lǐng
 
qiān
de
xiàng
dōng
fēi bèn
飞奔
 
jǐn
yòng
le
sān
tiān
sān
de
shí jiān
时间
gǎn
huí
le
gào jǐng
告警
 
bāng
wáng
jí shí
及时
de
píng dìng
平定
le
pàn luàn
叛乱
 
miè diào
灭掉
le
Xú guó
徐国
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s