en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
kāi
tiān

Explanations - 释义
English equivalent
Advance with giant strides.

In the dictionary : 开天辟地
史无前例, 筚路蓝缕.
释义
原形容好马跑得快,现在形容人或事业进步很快,发展迅速。

The short story - 讲故事

* roll the mouse over a word to get the english translation.

chuán shuō
传说
yuǎn gǔ
远古
shì hòu
时候
 
tiān
shì
hé zài yiqǐ
合在一起
de
 
jiǔ xiàng
就像
jī dàn
鸡蛋
shì de
似的
 
shì jiè
世界
de
kāi chuàng
开创
rén
Pán gǔ
盘古
jiù shì
就是
zài
zhè gè
这个
 
jī dàn
鸡蛋
 
zhōng
shēng huó
生活
zhǎng dà
长大
de
 
jīng
duō
màn cháng
漫长
de
wàn
qiān
nián
 
Pán gǔ
盘古
zài
 
jī dàn
鸡蛋
 
zhōng
kāi shǐ
开始
kāi
tiān
 
 
dàn
 
gěi
dǐng
le
 
jié guǒ
结果
 
dàn qīng
蛋清
shàng shēng
上升
chéng wéi
成为
tiān
 
dàn huáng
蛋黄
xià chén
下沉
wéi
 
Pán gǔ
盘古
dǐng tiān lì dì
顶天立地
 
tiān
měi rì
每日
shēng gāo
升高
zhàng
 
měi rì
每日
jiā
hòu
zhàng
 
Pán gǔ
盘谷
měi tiān
每天
zhǎng gāo
长高
zhàng
 
zhè yàng
这样
yòu
guò
le
wàn
qiān
nián
 
tiān
zhōng yú
终于
shēng
de
hěn
gāo
 
biàn
de
hěn
hòu
 
Pán gǔ
盘古
kān dào
看到
zì jǐ
自己
kāi tiān pì dì
开天辟地
de
rèn wu
任务
yǐ jīng
已经
wán chéng
完成
 
bian
便
jié
dǎo
ér
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.301s