en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
duì
niú
tán
qín

Explanations - 释义
In the dictionary : 对牛弹琴
释义
比喻对愚蠢的人讲高深的道理。也指说话做事不看对象。

The short story - 讲故事

* roll the mouse over a word to get the english translation.

Dōng hàn
东汉
shí dài
时代
 
yǒu
jiào
Móu róng
牟融
de
rén
jīng cháng
经常
zài
xiàng
rú shēng
儒生
xuān jiǎng
宣讲
fó jīng
佛经
shí
 
yǐn yòng
引用
rú jiā
儒家
de
jīng diǎn
经典
shī
shū
 
yóu cǐ
由此
yī xiē
一些
rú shēng
儒生
zhì wèn
质问
wèi shén me
为什么
zhì jiē
直接
yī jù
依据
fó jīng
佛经
lái
huí dá
回答
jiě shì
解释
wèn tí
问题
 
yú shì
于是
Móu róng
牟融
xiàng
tā men
他们
jiǎng
le
gù shì
故事
 
yīn yuè jiā
音乐家
Gōng Míng yī
公明依
duì
zhe
tóu
zhèng zài
正在
chī cǎo
吃草
de
niú
tán
le
shǒu
gāo shēn
高深
yòu yǎ
优雅
de
qǔ zi
曲子
 
dàn
niú
háo bù
毫不
lǐ huì
理会
 
zhǐ gù
只顾
dī tóu
低头
chī cǎo
吃草
 
hòu lái
后来
Gōng Míng yī
公明依
gǎi
tán
xiàng
wén zi
蚊子
 
niú yíng
牛蝇
niú dú
牛犊
jiào huàn
叫唤
de
shēng yīn
声音
 
zhè
tóu
niú
jiù
yáo
zhe
wěi ba
尾巴
 
tái tóu
抬头
shù
ěr
le
 
Móu róng
牟融
zuì hòu
最后
shuō
 
duì
méi yǒu
没有
guo
fó jīng
佛经
de
rén
zhí jiē
直接
tán
fó jīng
佛经
 
jiǔ xiàng
就像
Gōng Míng yī
公明依
duì
niú
gāo shēn
高深
de
qǔ zi
曲子
yī yàng
一样
 

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s