en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Sentence of the day
经过jīng guò
汽车往前开的时候,经过了一个很大的商店。
(qì chē wǎng qián kāi de shí hòu, jīng guò le yí gè hěn dà de shāng diàn.)
 

The dictionary can be accessed in one of two ways:

Scan the pinyin alphabetic index

Click on dictionary results

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s