en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Sentence of the day
开展kāi zhǎn
虽然没什么人支持,但她决心把这项活动开展下去。
(suī rán méi shén me rén zhī chí, dàn tā jué xīn bǎ zhè xiàng huó dòng kāi zhǎn xià qu.)
 

The dictionary can be accessed in one of two ways:

Scan the pinyin alphabetic index

Click on dictionary results

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.052s