en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
b
bēi shāng
sad / sorrowful
f
fán zào
( adj. )jittery; twitchy; fidgety
g
gān gà
awkward / embarrassed
gāo xìng
happy / glad / willing (to do sth) / in a cheerful mood
j
jī dòng
to excite / to agitate / exciting
jiāo ào
arrogant / conceited / full of oneself
jiào hǎn
exclamation / outcry / shout / yell
jǐn zhāng
critical / tension / nervous / intense / strained / tense
jīng kǒng
appall
jīng yà
confound
k
to cry / to weep
kuài lè
happy / merry
kùn huò
bewilder / perplexity / confused
n
nǎo nù
( v. )be irritated and angry
t
tàn xī
sigh
w
wú liáo
nonsense / bored
x
xiào
laugh / smile
xīng fèn
(be) excited
xiū sè
shy / bashful
y
yōu lǜ
to worry / anxiety (about)
yóu yù
hesitate
yù mèn
gloomy / depressed
yūn dǎo
( v. )to faint off
z
zhèn jīng
to shock / to astonish
zì bēi
( adj. )feel inferior
zì háo
(feel a sense of) pride
zì xìn
confidence
Previous list
Optician
Next list
Pregnancy
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s