en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
b
bèi xīn
a sleeveless garment
c
chèn lǐ
lining
chèn shān
shirt / blouse
chèn yī
shirt
k
kǒu dài
pocket
kù zi
trousers / pants
m
má jiǎ
( n. )1. armor on horse
2. (Soochow dial.) vest
n
nèi kù
underwear
niǔ kòu
( n. )button
p
pí dài
strap / leather belt
pí xié
( n. )leather shoes
s
shàng zhuāng
( v. )fully dress up (as actor or bride)
shuì yī
pajamas
w
wà zi
socks / stockings
wài tào
coat
x
西xī zhuāng
(Western-style) clothes
xiù kǒu
( n. )cuff
y
yāo dài
( n. )belt, girdle
yǔ yī
raincoat
Previous list
Internal systems
Next list
Doctor
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.055s