en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
mào zi
hat / cap
sǎn
umbrella / parasol
shǒu juàn
handkerchief
shǒu pà
handkerchief
shǒu tào
glove / mitten
wéi jīn
scarf / shawl
yā shé mào
( n. )a cap
yāo dài
( n. )belt, girdle
Jewellery
bǎo shí
precious stone / gem
ěr huán
ear-ring
jiè zhi
(finger) ring
liàn huán
chain link
liàn zi
chain
shǒu biǎo
wrist watch
shǒu shì
jewelry
shǒu zhuó
bracelet
xiàng liàn
( n. )necklace; neck chain
xiōng zhēn
brooch
xiù kǒu
( n. )cuff
Bags
bāo
to cover / to wrap / to hold / to include / to take charge of / package / wrapper / container / bag / to hold or embrace / bundle / packet / to contract (to or for)
bēi bāo
knapsack / rucksack / infantry pack / field pack / blanket roll
bēi dài
braces / suspenders / sling (for a rifle) / straps (for a knapsack)
qián bāo
purse / wallet
shǒu tí bāo
(hand)bag / hold-all
shū bāo
schoolbag / satchel
Shoes
便biàn xié
cloth shoes / slippers
gāo gēn xié
( n. )high-heeled shoes
liáng xié
sandal
pí xié
( n. )leather shoes
tuō xié
slippers
xié
shoe
xié dài
( n. )shoelace, shoestring
xié dǐ
( n. )shoe sole
xié gēn
( n. )the heel of a shoe
xuē
boots
( n. )the leg of the boot
( n. )neck of boot where it bends near the ankle
yùn dòng xié
sports shoes
Previous list
Muscles and skeleton
Next list
First aid
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.039s