en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
b
bāo zā
wrap up / bind up / pack
bind
bēng dài
bandage
bù xǐng rén shì
be unconscious / be in a coma
h
hū xī
breathe
j
jí jiù
first aid / emergency treatment
jiǎn dāo
scissors
m
mài bó
pulse / stroll
s
shā bù
gauze
x
xiū kē
( n. )(med.) shock
y
yào gào
ointment
z
zhì xī
choke / stifle / suffocate
Previous list
Accessories
Next list
Internal organs
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s