en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
bái nèi zhàng
cataract
jìn shì
shortsighted / myopia
jìng piàn
( n. )a piece of glass, a lens
lǎo huā yǎn
( n. )(med.) farsightedness
mò jìng
sunglasses
sàn guāng
( adj. )astigmatic (lens)
shì lì
vision
yǎn jìng
spectacles / eyeglasses
yǎn lèi
tear
yǎn kē
( n. )ophthalmology, study dealing with diseases of the eye
Eye
bái yǎn zhū
the white of the eye
hóng mó
iris
jiǎo mó
cornea
jié máo
lash
jīng zhuàng tǐ
lens / crystalline lens
méi mao
eyebrow
shì shén jīng
optic nerve
shì wǎng mó
retina
yán jiǎn
( n. )the eyelid
yǎn jīng
eye
yǎn kuàng
( n. )the eye socket
Previous list
Relationships
Next list
Emotions
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.004s