en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
b
bǎi yè chuāng
shutter / blind
c
chē kù
garage
chuāng hu
window
d
dì xià shì
basement / cellar
diàn tī
elevator
f
fáng dōng
landlord
fáng jiān
room
fáng kè
tenant
fáng wū
house / building
fáng zū
( n. )rent money
fú shǒu
railing
g
gé lóu
garret / loft / attic
gōng yù
apartment
gōng yù lóu
apartment building
l
lóu tī
stair / staircase
m
mén láng
stoop
mén shuān
latch
p
píng fáng
bungalow
q
qiáng bì
wall
s
suǒ
to lock up / to lock
t
tíng yuàn
courtyard
w
wū dǐng
roof
wū yán
eaves
x
xiǎo jìng
alley
xìn xiāng
mailbox
y
yān cōng
chimney
yáng tái
porch
yào shi
key
Previous list
Children's clothing
Next list
Illnes
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.039s