en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
b
bō luó
pineapple
c
cǎo méi
strawberry
g
gān zhè
cane
h
hā mì guā
Hami melon (a variety of muskmelon)
j
jīn jú
kumquat
l
pear
lǐ zǐ
plum
lì zhī
( n. )litchi fruit
m
máng guǒ
mango
mí hóu táo
Chinese gooseberry / Kiwi fruit
mù guā
( n. )papaya
p
píng guǒ
( n. )apple
pú tao
grape
s
shí liú
( n. )the pomegranate
shì zi
persimmon
t
táo zi
peach
x
西xī guā
watermelon
xiāng jiāo
banana
xiāng guā
( n. )muskmelon; also different varieties of sweet melon
xìng
apricot
y
yē zi
coconut
yīng táo
cherry
yòu zi
pomelo / shaddock
z
zǎo
jujube
Previous list
Chinese Ethnic Minorities
Next list
Colour names
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s