en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
c
chá huā
( n. )the camellia
d
dīng xiāng
( n. )lilac
f
fèng xiān huā
( n. )balsam flower, Balsaminaceae
h
hé huā
( n. )lotus
j
jià zhú táo
( n. )(bot.) sweet-scented oleander, Nerium odorum
jú huā
( n. )chrysanthemum
l
lán huā
cymbidium / orchid
lú huì
aloe vera
m
měi rén jiāo
( n. )(bot.) Musa coccinea
mǔ dān
Peony (type of flower)
p
pú gōng yīng
dandelion
q
qiān niú huā
( n. )(bot.) the morning glory, Pharbitis
qiáng wéi
rose
qiū hǎi táng
( n. )(bot.) the begonia, Begonia evansiana
s
shí zhú
( n. )(bot.) pinks; carnations, Dianthus chinensis
shuǐ xiān
( n. )the narcissus
shuì lián
( n. )(bot.) a kind of lotus which closes its petals after noon, Nymphaea tetragona var. angustata
x
西xī fān lián
( n. )(bot.) Passiflora caerulea
xiàng rì kuí
sunflower seeds
y
yè lái xiāng
( n. )(bot.) tuberose
yù jīn xiāng
tulip
z
zǐ luó lán
( n. )(bot.) the violet
Previous list
Love
Next list
Clothing
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s