en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
cháng páo
gown
chèn shān
shirt / blouse
guà
coat
mào yì
(commercial) trade
qí páo
Chinese-style dress / cheongsam
chāo duǎn qún
miniskirt
chèn qún
petticoat
chèn shān
shirt / blouse
chèn kù
( n. )panties
kù zi
trousers / pants
nèi kù
underwear
qún zi
skirt
wà zi
socks / stockings
便biàn xié
cloth shoes / slippers
bīng xié
skating boots / skates
cǎo xié
( n. )straw sandal
duǎn wà
sock
liáng xié
sandal
pí xié
( n. )leather shoes
qiú xié
athletic shoes
tuō xié
slippers
xié
shoe
xié dài
( n. )shoelace, shoestring
xié dǐ
( n. )shoe sole
xié gēn
( n. )the heel of a shoe
xié yóu
( n. )shoeshine, shoe cream
xuē
boots
( n. )the leg of the boot
( n. )neck of boot where it bends near the ankle
xuē zi
( n. )boots; Wellingtons
yǔ xié
( n. )rain boots
kuī
helmet
lā liàn
zipper
mào zi
hat / cap
pí dài
strap / leather belt
shǒu tào
glove / mitten
wéi jīn
scarf / shawl
hé fú
( n. )Japanese dress
pī fēng
( n. )ancient lady's cloak
shuì yī
pajamas
wài tào
coat
西xī zhuāng
(Western-style) clothes
yàn wěi fú
( n. )swallow-tailed (coat)
zhì fù
uniform
Previous list
Flowers
Next list
Astrology
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s