Internal organs
dà cháng
the large intestine
dòng mài
artery
fèi
lung
gān zàng
liver
héng gé mó
( n. )(physiol.) the diaphragm
jiǎ zhuàng xiàn
thyroid gland
jìng mài
vein
lán wěi
appendix (in human body)
páng guāng
( n. )urine bladder
pí zàng
( n. )the pancreas
qì guǎn
( n. )(physiol.) the windpipe, trachea; the bronchial tubes
shén jīng
nerve
shèn zàng
kidney
wèi
stomach
xiàn
gland
xiǎo cháng
( n. )the intestines
xīn zàng
heart
Head
hóu jié
Adam's' apple
hóu lóng
throat
hóu tóu
throat / larynx
nǎo
brain
shàng è
( n. )roof of mouth
shé
tongue
shēng dài
vocal cord(s)
shí guǎn
( n. )(physiol.) the oesophagus
yān
narrow pass / throat
to swallow
to choke (in crying)
yān hóu
( n. )the throat; (fig.) vital defense area, strategic point
Body systems
lìn bā xì tǒng
lymphatic system
Previous list
First aid
Next list
Hair
Page served in 0.045s