baby
yīng ér
infant / baby
bèi xīn
a sleeveless garment
尿niào bù
( n. )diaper
toddler
yòu ér
( n. )child
qún zi
skirt
wéi dōu
bib
child
ér tóng
child
bēi bāo
knapsack / rucksack / infantry pack / field pack / blanket roll
fēng mào
( n. )a cowl, storm cap, covering jowl and neck
liáng xié
sandal
qiú yī
( n. )jacket for different games (as tennis, etc.)
tuō xié
slippers
wài tào
coat
wéi jīn
scarf / shawl
yǔ yī
raincoat
Previous list
The human body
Next list
Home
Page served in 0.021s