c
chāo duǎn qún
miniskirt
chèn qún
petticoat
chèn shān
shirt / blouse
j
jiān dài
( n. )a shoulder belt
k
kù zi
trousers / pants
l
lǐng kǒu
( n. )(width of) collar
n
nǚ yòng nèi yī
chemise
q
qún zi
skirt
s
shàng zhuāng
( v. )fully dress up (as actor or bride)
x
xié
shoe
xiù zi
( n. )sleeve
y
yāo dài
( n. )belt, girdle
Previous list
Hand and foot
Next list
Injury
Page served in 0.034s