chōng xǐ
to rinse / to wash
lǐ fǎ shī
barber
shū zi
comb
shū tóu
( v. )to dress hair in top coil (of both men and ladies); to dress hair
tóu fa
hair (on the head)
tóu pí
scalp
xǐ tóu
( v. )have hair washed
xiū jiǎn
prune / trim
Accessories
chuī fēng jī
hair dryer
jiǎn dāo
scissors
Hair styles
fǎ xīng
( n. )hair style
jiǎ fà
wig
quán fǎ
( v. )curl one's hair
tū dǐng
( adj. )bald-headed
Colours
bái sè
white (color) / White (as a symbol of reaction)
hēi sè
black
huī sè
gray / grizzly
jīn sè
golden
rǎn sè
( v. )to dye, apply color to
Previous list
Internal organs
Next list
Hospital
Page served in 0.015s