b
bǔ yá
fill a tooth / have a tooth stopped
c
齿chǐ guān
( n. )tooth crown
j
齿jiù chǐ
( n. )the molar teeth, the molars
m
mén yá
( n. )front teeth; incisor
q
齿quǎn chǐ
( n. )canine teeth
s
shén jīng
nerve
y
齿yá chǐ
dental / tooth
yá gāo
toothpaste
yá tòng
( n. )toothache
yá yī
( n. )a dentist
yòu
glaze (of porcelain)
Previous list
Family
Next list
Relationships
Page served in 0.021s