en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chinese character 香 ( xiāng - xiāng lí - xiāng yàn ) calligraphy
pinyin
xiāng - xiāng lí - xiāng yàn
strokes9
meaning
xiāng : fragrant / incense / (of food) savory / appetizing / sweet / scented / popular
xiāng lí : (noun) (zoo.) the civet
xiāng yàn : (adjective) romantic, sexy
dictionary
笔顺
Stroke order
Stroke order of chinese character 香
提示
Etymology
the nice smell of grain 禾 (hé) under the sun 日 (rì)
部首
Radical
禾 + 日
常用词语
Frequently-used words or phrases
香槟酒xiāng bīn jiǔ champagne
香港xiāng gǎng Hong Kong
香蕉xiāng jiāo banana
香水xiāng shuǐ perfume / cologne
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s