en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

A
Avelino 阿维利诺 (Ā wéi lì nuò)
Avril 艾薇儿 (Aì wēi ér)
Avrile 艾薇儿 (Aì wēi ér)
Axel 阿克瑟尔 (Ā kè sè ěr)
Axelle 阿克塞拉 (Ā kè sāi lā)
Aya 阿娅 (Ā yà)
Ayala 阿亚拉 (Ā yà lā)
Aydan 埃旦 (Aī dàn)
Aylah 艾拉 (Aì lā)
Ayleen 艾琳 (Aì lín)
Aymane 埃曼 (Aī màn)
Aymé 埃梅 (Aī méi)
Aymerick 艾默里克 (Aì mò lǐ kè)
Ayoub 阿由布 (Ā yóu bù)
Ayrton 阿依顿 (Ā yī dùn)
Ayumi 阿玉米 (Ā yù mǐ)
Azahara 阿萨阿拉 (Ā sà ā lā)
Azelino 阿兹丽诺 (Ā zī lì nuò)
Azhari 阿萨利 (Ā sà lì)
Azhura 阿苏拉 (Ā Sū lā)
Azib 阿齐 (Ā Qí)
Azucena 阿苏塞纳 (Ā sū sāi nà)
Azuela 阿苏埃拉 (Ā sū āi lā)
Azul 阿苏了 (Ā sū le)
Azura 阿苏拉 (Ā sū lā)
Azzaro 阿帀罗 (Ā zā luó)
B
Babette 芭贝特 (Bā bèi té)
Baddih 巴迪 (Bā dí)
Badria 芭德丽亚 (Bā dé lì yà)
Badys 芭迪斯 (Bā dí sī)
Bahar 巴哈 (Bā hā)
Bailey 贝莉 (Bèi lì)
Balbino 巴尔维诺 (Bā rwéi nuò)
Baldomero 巴尔多梅罗 (Bā rduō méi luó)
Balduíno 巴尔杜伊诺 (Bā ěr dù yī nuò)
Baldwin 巴尔塔温 (Bā ěr tǎ wēn)
Balou 巴路 (Bā Lù)
Baltasar 巴尔塔萨 (Bā rtǎ sà)
Balthasar 巴尔塔萨 (Bā ěr tǎ sà)
Bambi 斑比 (Bān bǐ)
Baptiste 巴蒂斯特 (Bā dì sī té)
Barb 巴尔布 (Bā ěr Bù)
Barbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Bárbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Barbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Bärbel 贝尔布 (Bèi ěr bù)
Barnabé 巴尔纳贝 (Bā ěr nà bèi)
Barry 巴利 (Bā lì)
Bart 巴尔特 (Bā ěr tè)
Bartłomiej 巴尔托米 (Bā ěr tuō mǐ)
Bartolmeu 巴尔托梅奥 (Bā ěr tuō méi ào)
Bartolomé 巴托洛梅 (Bā tuō luò méi)
Bartomeu 巴尔托梅 (Bā ěr tuō Méi)
Bary 巴利 (Bā lì)
Basa 巴萨 (Bā sà)
Basile 巴西勒 (Bā xī lè)
Basilio 巴西略 (Bā xī lüè)
Basma 巴丝玛 (Bā sī mǎ)
Bastian 巴斯蒂昂 (Bā sī dì áng)
Bastian 巴斯蒂安 (Bā sī dì ān)
Bastien 巴斯蒂安 (Bā sī dì ān)
Batista 巴迪斯塔 (Bā dí sī tǎ)
Batres 巴特雷斯 (Bā tè léi sī)
Bautista 包蒂斯塔 (Bāo dì sī tǎ)
Bay (Bèi)
Bean (Bīn)
Beat 比特 (Bǐ tè)
Beata 贝塔 (Bèi tǎ)
Béatrice 贝阿特丽丝 (Bèi ā té lí sī)
Beatriu 贝芽蒂 (Bèi yá dì)
Beatriz 贝亚特里斯 (Bèi yà tè lǐ sī)
Beca 贝卡 (Bèi kǎ)
Bécassine 贝卡辛 (Bèi kǎ xīn)
Becky 贝基 (Bèi jī)
Begoña 贝戈尼亚 (Bèi gē ní yà)
Belén 贝莲 (Bèi lián)
Bélinda 贝琳拉 (Bèi lín lā)
Belinda 贝琳达 (Bèi lín dá)
Belisario 贝利萨里奥 (Bèi lì sà lǐ ào)
Beltrán 贝尔特兰 (Bèi rtè lán)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.053s