en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

B
Ben (Běn)
Bénamar 贝纳马尔 (Bèi nà mǎ ěr)
Benancio 贝南西奥 (Bèi nán xī ào)
Benavente 贝纳文特 (Bèi nà wén tè)
Benavides 贝纳维德斯 (Bèi nà wéi dé sī)
Bénédicte 贝内迪克特 (Bèi nèi dí kè tè)
Benedicto 贝内迪克托 (Bèi nèi dí kè tuō)
Benedita 贝内蒂塔 (Bèi nèi dì tǎ)
Benedito 贝内迪托 (Bèi nèi dí tuō)
Benigno 贝尼尼奥 (Bèi ní ní ào)
Benita 贝妮塔 (Bèi ní tǎ)
Benito 贝尼托 (Bèi ní tuō)
Benjamim 本杰明 (Běn jié míng)
Benjamin 本沙明 (Běn shā míng)
Benjamin 本杰明 (Běn jié míng)
Benjy 夯吉 (Hāng Jí)
Benny 本尼 (Běn ní)
Benoît 伯努瓦 (Bó nǔ wǎ)
Bento 本托 (Běn tuō)
Benvingut 本文古 (Běn wén Gǔ)
Berakel 贝腊凯 (Bèi là Kǎi)
Bérangère 贝朗杰 (Bèi lǎng jié)
Berat 贝哈 (Bèi Hā)
Berengár 贝伦嘉 (Bèi lún jiā)
Bérengère 贝朗杰 (Bèi lǎng jié)
Berenguer 贝伦克尔 (Bèi lún kèr)
Bérénice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī)
Berenice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī)
Berkan 贝矸 (Bèi gān)
Berlinda 柏琳达 (Bǎi lín dá)
Bermudo 贝尔穆多 (Bèi rmù duō)
Bernabè 巴尔纳贝 (Bā ěr nà Bèi)
Bernabé 贝尔纳维 (Bèi rnà wéi)
Bernadette 伯纳蒂特 (Bó nà dì té)
Bernaldo 贝纳尔多 (Bèi nà rduō)
Bernard 伯纳德 (Bó nà dé)
Bernard 贝尔纳 (Bèi ěr nà)
Bernardette 贝纳黛特 (Bèi nà Dài tè)
Bernardí 贝尔纳丁 (Bèi ěr nà dīng)
Bernardina 贝纳蒂娜 (Bèi nà dì nà)
Bernardino 贝纳迪诺 (Bèi nà dí nuò)
Bernardo 贝尔纳多 (Bèi rnà duō)
Bernat 贝纳特 (Bèi nà tè)
Bernice 柏妮丝 (Bǎi nī sī)
Bernie 贝尔尼 (Bèi ěr ní)
Berta 贝尔塔 (Bèi ěr tǎ)
Berta 贝尔塔 (Bèi rtǎ)
Bertrand 贝特朗 (Bèi té lǎng)
Beta 布蕾塔 (Bù lěi tǎ)
Bethan 贝覃 (Bèi tán)
Bethany 贝塔尼 (Bèi tǎ ní)
Betsa 贝姹 (Bèi chà)
Betsy 贝琪 (Bèi qí)
Bettina 贝蒂娜 (Bèi dì nà)
Betto 贝托 (Bèi tuō)
Betty 贝蒂 (Bèi dì)
Betuca 北图卡 (Běi tú Kǎ)
Betül 贝图尔 (Bèi tú ěr)
Betzy 贝 齐 (Bèi qí)
Beverley 贝弗莉 (Bèi fú lì)
Beviere 贝维尔 (Bèi wéi ěr)
Beyonce 碧昂斯 (Bì áng sī)
Bianca 碧昂卡 (Bì áng kǎ)
Bianka 碧昂卡 (Bì áng Kǎ)
Bibi 碧碧 (Bì bì)
Bibiana 碧碧安娜 (Bì bì ān nà)
Biel 碧艾 (Bì Aì)
Bilal 比拉尔 (Bǐ lā ěr)
Bilel 比雷尔 (Bǐ léi ěr)
Bilitis 碧丽蒂丝 (Bì lì dì sī)
Bill 比尔 (Bǐ er)
Billo 比卢 (Bǐ lú)
Billy 比利 (Bǐ lì)
Birger 比尔格 (Bǐ ěr gé)
Birgit 波吉特 (Bō jí té)
Bjarne 比亚尔恩 (Bǐ yà ěr ēn)
Björn 比尤恩 (Bǐ Yóu ēn)
Bjorn 比尔恩 (Bǐ ěr ēn)
Blai 布莱 (Bù lái)
Blaise 布莱斯 (Bù lái sī)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.043s