en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

C
Cabral 卡布拉 (Kǎ Bù lā)
Caddy 卡迪 (Kǎ dí)
Caden 卡登 (Kǎ dēng)
Cadena 卡德纳 (Kǎ dé nà)
Caetà 凯棠 (Kǎi táng)
Caetano 凯塔诺 (Kǎi tǎ nuò)
Cailin 凯琳 (Kǎi lín)
Caio 凯奥 (Kǎi ào)
Caiquy 凯葵 (Kǎi kuí)
Caitlin 凯特琳 (Kǎi tè lín)
Caleb 卡雷布 (Kǎ léi bù)
Calebe 卡雷布 (Kǎ léi Bù)
Cali 卡莉 (Kǎ lì)
Caliel 卡丽艾 (Kǎ lì Aì)
Calista 卡莉丝塔 (Kǎ lì sī tǎ)
Calixto 卡利斯托 (Kǎ lì sī tuō)
Callum 卡卢姆 (Kǎ Lú mǔ)
Calvin 卡尔文 (Kǎ ěr wén)
Calvino 卡尔维诺 (Kǎ rwéi nuò)
Caly 卡里 (Kǎ lǐ)
Calypso 卡丽布索 (Kǎ lì Bù suǒ)
Camargo 卡马尔格 (Kǎ Mǎ ěr gé)
Camélia 卡梅莉娅 (Kǎ méi lì yà)
Camellia 卡梅莉娅 (Kǎ méi lì yà)
Cameron 卡梅隆 (Kǎ méi lóng)
Camil 喀蜜 (Kā Mì)
Camila 卡米拉 (Kǎ mǐ lā)
Camilienne 卡米里安娜 (Kǎ mǐ lǐ ān nà)
Camille 卡米耶 (Kǎ mǐ yē)
Camilo 卡米洛 (Kǎ mǐ luò)
Camissa 卡米萨 (Kǎ mǐ sà)
Campo 坎波 (Kǎn bō)
Camyl 卡米尔 (Kǎ mǐ ěr)
Candace 坎迪斯 (Kǎn dí sī)
Candela 坎德拉 (Kǎn dé lā)
Candelaria 坎德拉利亚 (Kǎn dé lā lì yà)
Candelária 康德拉丽亚 (Kāng dé lā lì yà)
Candice 坎迪丝 (Kǎn dí sī)
Cándido 坎迪多 (Kǎn dí duō)
Candie 甘蒂 (Gān dì)
Candy 甘蒂 (Gān dì)
Candy 康蒂 (Kāng dì)
Cannelle 卡内尔 (Kǎ nèi ěr)
Caoimhe 卡奥恩 (Kǎ ào ēn)
Caorou 高鲁 (Gāo lǔ)
Capucine 卡普辛 (Kǎ pǔ xīn)
Cardinali 卡尔蒂娜丽 (Kǎ ěr dì nà lì)
Carena 卡蕾娜 (Kǎ lěi nà)
Carina 卡莉娜 (Kǎ lì nà)
Carine 卡琳 (Kǎ lín)
Carla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā)
Carlee 卡尔莉 (Kǎ ěr lì)
Carles 喀尔雷斯 (Kā ěr léi sī)
Carles 卡雷斯 (Kǎ léi sī)
Carlito 卡尔利托 (Kǎ ěr lì tuō)
Carlitos 卡尔利托斯 (Kǎ ěr lì tuō sī)
Carlo 卡洛 (Kǎ luò)
Carlone 卡尔伦 (Kǎ ěr lún)
Carlos 卡洛斯 (Kǎ luò sī)
Carlota 卡洛塔 (Kǎ luò tǎ)
Carlota 喀萝塔 (Kā Luó tǎ)
Carly 卡尔利 (Kǎ ěr lì)
Carme 喀尔美 (Kā ěr měi)
Carmelo 卡梅罗 (Kǎ méi luó)
Carmen 卡门 (Kǎ mén)
Carmo 卡尔莫 (Kǎ ěr mò)
Caro 卡罗 (Kǎ luō)
Carol 卡罗尔 (Kǎ luō er)
Carola 卡洛拉 (Kǎ luò lā)
Carolane 卡罗兰 (Kǎ luó lán)
Carolanne 卡罗兰 (Kǎ luó lán)
Carole 卡罗尔 (Kǎ luō er)
Carolina 卡罗利娜 (Kǎ luó lì nà)
Caroline 卡罗琳 (Kǎ luó lín)
Carolyn 卡洛林 (Kǎ luò lín)
Carrie 凯莉 (Kǎi lì)
Carsten 卡尔斯屯 (Kǎ ěr sī tún)
Casandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā)
Casey 凯西 (Kǎi xī)
Casiano 卡西亚诺 (Kǎ xī yà nuò)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.066s