en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

C
Casimiro 卡西米罗 (Kǎ xī mǐ luó)
Casio 卡西奥 (Kǎ xī ào)
Caso 卡索 (Kǎ suǒ)
Casper 卡斯派 (Kǎ sī pài)
Cassandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā)
Cassandre 卡桑德 (Kǎ sāng dé)
Cassey 凯西 (Kǎi xī)
Cássia 卡霞 (Kǎ xiá)
Cassiano 卡夏诺 (Kǎ Xià nuò)
Cassidy 卡希蒂 (Kǎ xī dì)
Cassie Jae 卡斯杰 (Kǎ sī Jié)
Cast 喀斯特 (Kā sī tè)
Catacha 卡塔莎 (Kǎ tǎ shā)
Catalina 卡达利娜 (Kǎ dá lì nà)
Catarina 卡塔丽娜 (Kǎ tǎ lì nà)
Caterina 喀特琳娜 (Kā tè lín nà)
Catherina 凯特琳娜 (Kǎi tè lín nà)
Catherina 凯瑟琳娜 (Kǎi sè lín nà)
Catherine 凯特琳 (Kǎi tè lín)
Catherine 凯瑟琳 (Kǎi sè lín)
Cathialine 凯缇阿琳 (Kǎi Tí Ā lín)
Cathie 凯缇 (Kǎi tí)
Cathleen 凯斯琳 (Kǎi sī lín)
Cathy 凯西 (Kǎi xī)
Cátia 卡蒂娅 (Kǎ dì yà)
Catia 卡提亚 (Kǎ tí yà)
Catilina 卡蒂利娜 (Kǎ dì lì nà)
Catina 卡缇娜 (Kǎ tí nà)
Catline 卡特琳 (Kǎ tè lín)
Catón 卡顿 (Kǎ dùn)
Catrin 凯特琳 (Kǎi tè lín)
Cayden 凯灯 (Kǎi dēng)
Cayetano 卡耶塔诺 (Kǎ yē tǎ nuò)
Cecibel 瑟茜贝 (Sè xī bèi)
Cécile 赛茜儿 (Sài xī er)
Cecile 赛茜儿 (Sài xī er)
Cecilia 塞西莉亚 (Sāi xī lì yà)
Cécilia 瑟西莉娅 (Sè xī lì yà)
Cecília 瑟西莉娅 (Sè xī lì yà)
Cécilien 塞西利安 (Sāi xī lì ān)
Cecilio 塞西利奥 (Sāi xī lì ào)
Cédric 塞德里克 (Sāi dé lǐ kè)
Cedric 塞德里克 (Sāi dé lǐ kè)
Cédrine 塞德霖 (Sāi dé lín)
Ceferino 塞费里诺 (Sài fèi lǐ nuò)
Ceki 泽凯 (Zé kǎi)
Celdán 塞尔丹 (Sài rdān)
Celena 塞蕾娜 (Sāi lěi nà)
Celeste 西莱斯特 (Xī lái sī tè)
Celestí 斯雷斯丁 (Sī léi sī dīng)
Célestin 塞莱斯坦 (Sāi lái sī tǎn)
Celestine 塞莱斯汀 (Sāi lái sī tīng)
Célestine 塞莱斯汀 (Sāi lái sī tīng)
Celestino 塞莱斯蒂诺 (Sāi lái sī dì nuò)
Célia 塞莉娅 (Sāi lì yà)
Celia 希莉娅 (Xī lì yà)
Célia 瑟莉娅 (Sè lì yà)
Célian 塞利昂 (Sāi lì áng)
Célicia 塞希莉娅 (Sāi xī lì yà)
Celina 塞丽娜 (Sāi lì nà)
Céline 塞琳 (Sài lín)
Celio 西里欧 (Xī lǐ ōu)
Celso 塞尔索 (Sài rsuǒ)
Celya 塞莉娅 (Sāi lì yà)
Cem 塞姆 (Sāi mǔ)
Cemile 瑟弥勒 (Sè mí lè)
Cennet 塞内特 (Sāi nèi tè)
Cerrada 关上 (Guān shàng)
Cervantes 塞万提斯 (Sāi wàn dī sī)
Cerys 塞瑞斯 (Sāi ruì sī)
Cesar 西泽 (Xī zé)
César 塞萨尔 (Sāi sà ěr)
Cèsar 塞萨尔 (Sāi sà ěr)
Cesáreo 塞萨雷奥 (Sài sà léi ào)
Cevane 塞瓦娜 (Sāi wǎ nà)
Cezary 茨萨雷 (Cí sà léi)
Chad 查德 (Chá dé)
Chadi 沙迪 (Shā dí)
Chahid 沙伊德 (Shā Yī dé)
Chaiko 筛口 (Shāi kǒu)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s