en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

D
Dhaker 丹克尔 (Dān kè ěr)
Dhouha 图哈 (Tú Hā)
Diahala 蒂娅拉 (Dì yà lā)
Diamantina 蒂阿曼缇娜 (Dì ā màn tí nà)
Diamantino 迪亚曼陀 (Dí yà màn tuó)
Diana 黛安娜 (Dài ān nà)
Diana 蒂安娜 (Dì ān nà)
Diandra 蒂安德拉 (Dì ān dé lā)
Diane 迪安 (Dí ān)
Diane 黛安 (Dài ān)
Dídac 迪达克 (Dí dá kè)
Didiane 迪迪安 (Dí dí ān)
Didier 迪迭 (Dí dié)
Diego 迭戈 (Dié gē)
Dienes 甸内斯 (Diàn nèi sī)
Dihya 蒂娅 (Dì yà)
Dilami 蒂拉米 (Dì lā mǐ)
Dimas 迪马斯 (Dí mǎ sī)
Dimitri 迪米特里 (Dí mǐ té lǐ)
Dina 迪娜 (Dí nà)
Dinarte 蒂纳尔特 (Dì nà ěr tè)
Dinio 迪尼噢 (Dí ní ō)
Dinis 迪尼斯 (Dí ní sī)
Dino 蒂诺 (Dì nuò)
Dinorah 蒂诺拉 (Dì nuò lā)
Díogenes 迪奥赫内斯 (Dí ào hè nèi sī)
Diogo 迪奥格 (Dí ào gé)
Díomedes 迪奥梅德斯 (Dí ào méi dé sī)
Dione 蒂恩 (Dì ēn)
Dionisia 迪奥尼西娅 (Dí ào ní xī yà)
Dionisio 迪奥尼西奥 (Dí ào ní xī ào)
Dirceu 迪尔扫 (Dí ěr sǎo)
Ditry 迪特里 (Dí tè lǐ)
Divya 蒂维雅 (Dì wéi yǎ)
Djamel 贾米尔 (Jiǎ mǐ ěr)
Djamilla 贾米拉 (Jiǎ mǐ lā)
Djayna 杰娜 (Jié nà)
DJeneba 杰娜巴 (Jié nà Bā)
Djulian 朱丽安 (Zhū lì ān)
Dobromira 多布罗米拉 (Duō bù luō mǐ lā)
Doinita 托瓦妮塔 (Tuō wǎ nī tǎ)
Doll 多尔 (Duō ěr)
Dolly 多里 (Duō lǐ)
Dolo 多洛 (Duō luò)
Dolores 多洛雷斯 (Duō luò léi sī)
Dolors 朵萝丝 (Duǒ Luó sī)
Domènec 多梅内克 (Duō Méi nèi kè)
Domi 多米 (Duō mǐ)
Domiciano 多米西亚诺 (Duō mǐ xī yà nuò)
Domingo 多明戈 (Duō míng gē)
Domingos 多明戈斯 (Duō míng gē sī)
Dominic 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Dominica 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Dominik 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Dominika 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Dominique 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Domitila 多密缇拉 (Duō mì tí lā)
Domitille 多米蒂耶 (Duō mǐ dì yē)
Don (Táng)
Donald 唐纳德 (Táng nà dé)
Donat 多纳特 (Duō nà tè)
Donat 多纳 (Duō nà)
Donatello 多纳特罗 (Duō nà tè luó)
Donatien 多纳西恩 (Duō nà xī ēn)
Donato 多纳托 (Duō nà tuō)
Donay 多内 (Duō nèi)
Donna 唐娜 (Táng nà)
Donny 唐尼 (Táng ní)
Donovan 多诺万 (Duō nuò wàn)
Dora 多拉 (Duō lā)
Doreen 多琳 (Duō lín)
Dores 多莱丝 (Duō lái sī)
Dori 多利 (Duō lì)
Dorian 多里安 (Duō lǐ ān)
Doriane 多里安 (Duō lǐ ān)
Dorianne 多丽安 (Duō lì ān)
Dorine 多琳 (Duō lín)
Doris 多丽丝 (Duō lí sī)
Dorit 多利特 (Duō lì tè)
Dorota 多罗塔 (Duō luó tǎ)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.045s