en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

E
Exocé 埃克索色 (Aī kè suǒ sè)
Ezequiel 埃塞基耶尔 (Aī sài jī yēr)
F
Fabian 法比安 (Fǎ bǐ ān)
Fabián 法维安 (Fǎ wéi ān)
Fabiana 法碧安娜 (Fǎ bì ān nà)
Fabiane 法碧安 (Fǎ bì ān)
Fabiano 法比阿诺 (Fǎ bǐ Ā nuò)
Fabião 法比安 (Fǎ bǐ ān)
Fabien 法比安 (Fǎ bǐ ān)
Fabienne 法碧恩 (Fǎ bì ēn)
Fabila 法维拉 (Fǎ wéi lā)
Fábio 法比奥 (Fǎ bǐ ào)
Fabio 法比奥 (Fǎ bǐ ào)
Fabiola 法维奥拉 (Fǎ wéi ào lā)
Fabrice 法布里斯 (Fǎ bù lǐ sī)
Fabriciano 法夫里西亚诺 (Fǎ fū lǐ xī yà nuò)
Fabricio 法布里秀 (Fǎ Bù lǐ Xiù)
Fabrizio 法布利修 (Fǎ Bù lì xiū)
Facundo 法昆多 (Fǎ kūn duō)
Fadellah 法德拉 (Fǎ dé lā)
Fadma 法蒂玛 (Fǎ dì Mǎ)
Faey (Fēi)
Fairouz 非胡斯 (Fēi hú sī)
Fairuz 非胡斯 (Fēi hú sī)
Faiz 法依兹 (Fǎ Yī zī)
Fakher 法克尔 (Fǎ kè ěr)
Falp 菲尔普 (Fēi ěr Pǔ)
Falzia 法尔嘉 (Fǎ ěr Jiā)
Fanchon 芳淑 (Fāng shū)
Fancy 范茜 (Fàn xī)
Fanfan 芳芳 (Fāng fāng)
Fani 法妮 (Fǎ nī)
Fanny 范妮 (Fàn nī)
Fantine 芳汀 (Fāng tīng)
Fares 法尔 (Fǎ ěr)
Farès 法赫斯 (Fǎ hè sī)
Farhan 法涵 (Fǎ hán)
Farid 法利德 (Fǎ lì dé)
Farida 法丽达 (Fǎ lì dá)
Faris 法利斯 (Fǎ lì sī)
Fàtima 法蒂玛 (Fǎ dì Mǎ)
Fatima 法蒂玛 (Fǎ dì mǎ)
Fatimzahra 法蒂姆佐拉 (Fǎ dì mǔ zuǒ lā)
Fatin 法婷 (Fǎ tíng)
Fatoumata 法芏玛打 (Fǎ dù Mǎ dǎ)
Faudel 佛德尔 (Fó dé ěr)
Faust 浮士德 (Fú shì dé)
Faustin 福斯坦 (Fú sī tǎn)
Faustine 福斯汀 (Fú sī tīng)
Faustino 福斯蒂诺 (Fú sī dì nuò)
Fausto 福斯托 (Fú sī tuō)
Favio 法维哦 (Fǎ wéi ó)
Faya 法娅 (Fǎ yà)
Faye (Fěi)
Fayou 法伊乌 (Fǎ Yī Wū)
Fayrouz 飞虎斯 (Fēi hǔ sī)
Fayza 法伊扎 (Fǎ Yī zā)
Fe (Fèi)
Federica 费德丽卡 (Fèi dé lì kǎ)
Federico 费德里科 (Fèi dé lǐ kē)
Fedra 费德拉 (Fèi dé lā)
Fedro 费德罗 (Fèi dé luó)
Felicia 菲莉西亚 (Fēi lì xī yà)
Félicia 菲莉夏 (Fēi lì Xià)
Feliciano 费利西亚诺 (Fèi lì xī yà nuò)
Felicidade 菲莉茜达德 (Fēi lì xī dá dé)
Félicie 菲莉丝 (Fēi lì sī)
Felicísimo 费利西西莫 (Fèi lì xī xī mò)
Felicitat 菲莉茜塔 (Fēi lì xī tǎ)
Felicity 幸福 (Xìng Fú)
Felip 飞利浦 (Fēi lì pǔ)
Felipa 费利帕 (Fèi lì pà)
Felipa 菲莉葩 (Fēi lì pā)
Felipe 费利佩 (Fèi lì pèi)
Felisa 费利萨 (Fèi lì sà)
Feliu 菲柳 (Fēi liǔ)
Felix 费利克斯 (Fèi lì kè sī)
Feliz 费利茨 (Fèi lì cí)
Fenda 吩大 (Fēn dà)
Ferdaous 斐尔塔乌斯 (Fēi ěr tǎ Wū sī)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s