en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

F
Francisca 弗朗西斯卡 (Fú lǎng xī sī kǎ)
Francisco 弗朗西斯科 (Fú lǎng xī sī kē)
Franck 富兰克 (Fù lán kè)
Francklin 富兰克林 (Fù lán kè lín)
François 弗朗索瓦 (Fú láng suǒ wǎ)
Françoise 弗朗索瓦丝 (Fú lǎng suǒ wǎ sī)
Frank 弗兰克 (Fú lán kè)
Frankie 弗兰克 (Fú lán kè)
Franklin 富兰克林 (Fù lán kè lín)
Franky 弗兰克 (Fú lán kè)
Frans 弗兰斯 (Fú lán sī)
Franz 法兰兹 (Fú lán zī)
Franziska 弗兰其丝卡 (Fú lán qí sī kǎ)
Fraser 弗雷丝 (Fú léi sī)
Fred 弗雷德 (Fú léi dé)
Freddy 弗雷迪 (Fú léi dí)
Fredegunda 弗雷德贡达 (Fú léi dé gòng dá)
Frédéric 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
Frederic 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
Fredericke 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
Frederico 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
Frédérique 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
Fredi 弗雷蒂 (Fú léi dì)
Frida 弗里达 (Fú lǐ dá)
Friday 弗莱达 (Fú lái dá)
Friedrich 弗里德里希 (Fú lǐ delǐ xī)
Frine 弗理内 (Fú lǐ nèi)
Fritz 弗里茨 (Fú lǐ cí)
Froila 弗罗伊拉 (Fú luó yī lā)
Froilan 弗罗伊兰 (Fú luó yī lán)
Fructuós 福鲁克托斯 (Fú lǔ kè tuō sī)
Fructuoso 弗鲁克托索 (Fú lǔ kè tuō suǒ)
Fuente 富恩特 (Fù ēn tè)
Fulgencio 富尔亨西奥 (Fù rhēng xī ào)
Fúlvia 弗尔维亚 (Fú ěr wéi yà)
Fúlvio 弗尔维奥 (Fú ěr wéi ào)
G
Gab 加布 (Jiā Bù)
Gabi 加比 (Jiā bǐ)
Gabin 加宾 (Jiā bīn)
Gabino 加维诺 (Jiā wéi nuò)
Gabriel 加布里埃尔 (Jiā bù lǐ āi er)
Gabriela 加布里艾拉 (Jiā bù lǐ ài lā)
Gabriele 加布里艾尔 (Jiā Bù lǐ Aì ěr)
Gabriella 加布里艾尔拉 (Jiā Bù lǐ Aì ěr lā)
Gabrielle 加布里艾尔 (Jiā bù lǐ ài ěr)
Gaby 加比 (Jiā bǐ)
Gadi 贾迪 (Jiǎ dí)
Gaea 盖娅 (Gài yà)
Gaël 盖尔 (Gài ěr)
Gael 盖尔 (Gài ěr)
Gaëlle 盖尔 (Gài ěr)
Gaelle 盖尔 (Gài ěr)
Gaétan 盖尔唐 (Gài ěr táng)
Gaëtan 盖尔唐 (Gài ěr táng)
Gaétane 盖尔覃 (Gài ěr tán)
Gaetano 盖伊塔诺 (Gài yī tǎ nuò)
Gaïa 盖娅 (Gài yà)
Gail 盖尔 (Gài ěr)
Gaizka 盖兹卡 (Gài zī kǎ)
Galeno 加莱诺 (Jiā lái nuò)
Galla 嘉拉 (Jiā lā)
Gallo 公鸡 (Gōng jī)
Gally 加里 (Jiā lǐ)
Galo 加洛 (Jiā luò)
Garance 嘉兰丝 (Jiā lán sī)
Garance 嘉杭丝 (Jiā háng sī)
Garcia 加西亚 (Jiā xī yà)
Gareth 伽雷特 (Jiā léi tè)
Garin 加林 (Jiā lín)
Garry 加里 (Jiā lǐ)
Gary 加里 (Jiā lǐ)
Gaspar 加斯帕尔 (Jiā sī pà r)
Gaspard 加斯帕德 (Jiā sī pà dé)
Gaspard 嘉斯帕 (Jiā sī pà)
Gaston 卡斯桐 (Kǎ sī tóng)
Gatien 盖斯昂 (Gài sī áng)
Gaudencio 高登西奥 (Gāo dēng xī ào)
Gauthier 戈蒂耶 (Gē dì yē)
Gautier 戈蒂耶 (Gē dì yē)
Gavião 贾维奥 (Jiǎ wéi ào)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.05s