en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

G
Gavilán 贾维兰 (Jiǎ wéi lán)
Gavin 贾文 (Jiǎ wén)
Gaye 盖伊 (Gài yī)
Gaylord 格劳德 (Gé láo dé)
Gea 吉亚 (Jí yà)
Gédéon 热德昂 (Rè dé áng)
Geffereson 戈菲森 (Gē Fēi sēn)
Gema 杰玛 (Jié mǎ)
Gemini 杰米尼 (Jié mǐ ní)
Geminiano 赫米尼亚诺 (Hè mǐ ní yà nuò)
Géminy 日米尼 (Rì mǐ ní)
Gemma 杰玛 (Jié mǎ)
Genaro 格纳罗 (Gé nà luó)
Génebou 日内布 (Rì nèi bù)
Génésie 热内西 (Rè nèi xī)
Geneviève 热纳维耶芙 (Rè nà wéi yē fú)
Genoveva 赫诺维瓦 (Hè nuò wéi wǎ)
Gentil 剑提 (Jiàn tí)
Geny 杰妮 (Jié nī)
Geoffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì)
Geoffroy 乔弗瓦 (Qiáo fú wǎ)
Geofredo 赫奥弗雷多 (Hè ào fú léi duō)
Georg 格奥尔戈 (Gé ào ěr gē)
George 乔治 (Qiáo zhì)
Georges 乔治斯 (Qiáo zhì sī)
Georgette 乔治特 (Qiáo zhì té)
Georgia 乔治亚 (Qiáo zhì yà)
Georgianne 乔吉安 (Qiáo Jí ān)
Georgina 乔姬娜 (Qiáo jī nà)
Georgine 乔尔妗 (Qiáo ěr jìn)
Geovana 乔瓦纳 (Qiáo wǎ nà)
Gérald 杰拉尔德 (Jié lā ěr dé)
Géraldine 热拉尔丁 (Rè lā ěr dīng)
Gérard 杰拉尔 (Jié lā er)
Gerard 奇拉德 (Qí lā dé)
Gerardo 赫拉尔多 (Hè lā rduō)
Gerely 杰雷利 (Jié léi lì)
Gérémy 杰勒米 (Jié lè mǐ)
Geremy 杰勒米 (Jié lè mǐ)
Gerhard 格哈德 (Gé hā dé)
Germain 日尔曼 (Rì ěr màn)
Germaine 日尔曼 (Rì ěr màn)
Germán 赫尔曼 (Hèr màn)
Gerónimo 赫罗尼莫 (Hè luó ní mò)
Gersendre 日尔桑德 (Rì ěr sāng dé)
Gerson 盖尔孙 (Gài ěr sūn)
Gertrude 日尔特吕德 (Rì ěr tè lǚ dé)
Gertrudes 杰尔特鲁黛丝 (Jié ěr tè lǔ dài sī)
Gertrudis 赫特鲁迪斯 (Hè tè lǔ dí sī)
Gervasio 赫瓦西奥 (Hè wǎ xī ào)
Géssyka 杰希卡 (Jié xī Kǎ)
Gethin 盖亭 (Gài tíng)
Getulio 格图柳 (Gé tú liǔ)
Ghazaleh 贾萨雷 (Jiǎ sà léi)
Ghislaine 吉丝莲 (Jí sī lián)
Ghita 吉塔 (Jí tǎ)
Gian-Carlo 江·卡罗 (Jiāng kǎ luó)
Giancarlo 江卡罗 (Jiāng kǎ luó)
Gianni 吉安尼 (Jí ān ní)
Gihen 吉恩 (Jí ēn)
Gil 希尔 (Xī r)
Gilbert 吉尔伯特 (Jí ěr bó té)
Gilbert 吉尔贝 (Jí ěr bèi)
Gilberte 吉尔贝特 (Jí ěr bèi té)
Gilberto 吉尔贝托 (Jí ěr bèi tuō)
Gildas 吉勒大斯 (Jí lè dà sī)
Giles 吉尔斯 (Jí ěr sī)
Gilette 吉蕾特 (Jí lěi tè)
Gilles 吉勒 (Jí lè)
Gillian 吉利安 (Jí lì ān)
Gillou 吉鲁 (Jí lǔ)
Gilmar 吉尔马 (Jí ěr Mǎ)
Gilmara 吉尔马拉 (Jí ěr Mǎ lā)
Gilmer 吉尔梅 (Jí ěr Méi)
Gina 吉娜 (Jí nà)
Ginaldo 基纳尔多 (Jī nà ěr duō)
Ginés 希内斯 (Xī nèi sī)
Ginette 吉内特 (Jí nèi té)
Ginger 金蔗尔 (Jīn zhè ěr)
Gino 吉诺 (Jí nuò)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.05s