en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

G
Ginova 吉诺瓦 (Jí nuò wǎ)
Giorgio 希奥尔希奥 (Xī ào rxī ào)
Giovana 玖瓦娜 (Jiǔ wǎ nà)
Giovanna 乔瓦娜 (Qiáo wǎ nà)
Giovanni 乔瓦尼 (Qiáo wǎ ní)
Gisela 吉塞拉 (Jí sāi lā)
Gisèle 吉赛尔 (Jí sài ěr)
Gisele 吉赛尔 (Jí sài ěr)
Gisell 吉赛尔 (Jí sài ěr)
Giselle 吉赛尔 (Jí sài ěr)
Gislanda 吉斯浪达 (Jí sī làng dá)
Gisllane 吉丝兰 (Jí sī lán)
Giulia 秋丽亚 (Qiū lì yà)
Giuliana 朱利阿纳 (Zhū lì ā nà)
Giuseppe 约瑟佩 (Yāo sè pèi)
Giza 吉萨 (Jí sà)
Gizela 吉泽拉 (Jí Zé lā)
Gizmo 吉斯莫 (Jí sī mò)
Gládis 古拉蒂斯 (Gǔ lā dì sī)
Gladys 格拉蒂丝 (Gé lā dì sī)
Glauce 格劳斯 (Gé Láo sī)
Glaucia 格劳茜娅 (Gé láo xī yà)
Glaucio 古劳西奥 (Gǔ láo xī ào)
Glauco 格劳克 (Gé Láo kè)
Glenford 古兰福特 (Gǔ lán Fú tè)
Glenn 格伦 (Gé lún)
Gleyce 古雷斯 (Gǔ léi sī)
Gloria 格洛丽亚 (Gé luò lì yà)
Godofredo 戈多弗雷多 (Gē duō fú léi duō)
Gökhan 格堪 (Gé kān)
Gomes 戈麦斯 (Gē mài sī)
Gómez 戈梅斯 (Gē méi sī)
Gonçal 贡萨尔 (Gòng sà ěr)
Gonçalo 贡萨罗 (Gòng sà luó)
Gonçalvo 贡萨维奥 (Gòng sà wéi ào)
Gonzague 贡扎格 (Gòng zā gé)
Gonzalo 贡萨罗 (Gòng sà luó)
Gopi 戈貔 (Gē pí)
Goran 戈兰 (Gē lán)
Gorann 戈兰 (Gē lán)
Gorete 格雷特 (Gé léi tè)
Goretti 戈雷迪 (Gē léi dí)
Gorka 戈尔卡 (Gēr kǎ)
Goska 果斯卡 (Guǒ sī Kǎ)
Goulven 古尔文 (Gǔ ěr wén)
Graça 格劳莎 (Gé láo shā)
Grace 格蕾丝 (Gé lěi sī)
Gracia 格拉西亚 (Gé lā xī yà)
Graciane 格拉西安 (Gé lā xī ān)
Graciano 格拉西亚诺 (Gé lā xī yà nuò)
Graciela 格拉谢拉 (Gé lā xiè lā)
Graco 格拉科 (Gé lā kē)
Graham 格雷厄姆 (Gé léi è mǔ)
Gratien 格西恩 (Gé xī ēn)
Grave 格拉维 (Gé lā wéi)
Graziella 格拉谢拉 (Gé lā Xiè lā)
Grażyna 格拉热娜 (Gé lā rè nà)
Grecia 格蕾霞 (Gé lěi xiá)
Grégoire 格雷古瓦 (Gé léi gǔ wǎ)
Gregori 古雷格里 (Gǔ léi gé lǐ)
Gregorio 格雷戈里奥 (Gé léi gē lǐ ào)
Gregory 格雷戈里 (Gé léi gē lǐ)
Greta 古蕾塔 (Gǔ lěi tǎ)
Gretchen 格蕾珍 (Gé lěi Zhēn)
Grzegorz 格雷戈日 (Gé léi gē rì)
Guadalupe 瓜达卢佩 (Guā dá lú pèi)
Gualter 古阿尔特 (Gǔ ā ěr tè)
Gualterio 瓜尔特里奥 (Guā rtè lǐ ào)
Guénolé 格诺雷 (Gé nuò léi)
Guerau 格拉尔 (Gé lā ěr)
Guga 古嘎 (Gǔ gā)
Guibord 吉鲍尔 (Jí Bào ěr)
Guido 吉多 (Jí duō)
Guifré 贵弗雷 (Guì Fú léi)
Guilhem 吉兰 (Jí lán)
Guilherme 吉尔梅 (Jí ěr méi)
Guiliano 吉里亚诺 (Jí lǐ yà nuò)
Guillaume 吉约姆 (Jí yāo mǔ)
Guillem 贵雷姆 (Guì léi mǔ)
Guillemette 吉耶梅特 (Jí yē méi tè)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.058s