en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

G
Guillermina 吉列米娜 (Jí liè mǐ nà)
Guillermo 吉列尔莫 (Jí lièr mò)
Guillian 格林 (Gé lín)
Guiomar 吉奥马尔 (Jí ào mǎ r)
Gülümser 古卢穆塞 (Gǔ Lú Mù Sāi)
Gumersindo 古梅辛多 (Gǔ méi xīn duō)
Gunnar 古纳尔 (Gǔ nà ěr)
Günther 君特 (Jūn tè)
Gus 古斯 (Gǔ sī)
Gustave 古斯塔夫 (Gǔ sī tǎ fū)
Gustavo 古斯塔沃 (Gǔ sī tǎ wò)
Guy (Jí)
Guylaine 吉莲 (Jí lián)
Gwen 沽雯 (Gū wén)
Gwenaëlle 沽雯娜艾 (Gū wén nà ài)
Gwendal 古雯达尔 (Gǔ wén dá ěr)
Gwendoline 沽雯都琳 (Gū wén dōu lín)
Gwendolyn 沽雯都琳 (Gū wén dōu lín)
Gwenola 古维诺拉 (Gǔ wéi nuò lā)
Gypsy 吉普赛 (Jí pǔ sài)
H
Habiba 阿比巴 (Ā bǐ Bā)
Haby 阿碧 (Ā bì)
Hada 阿达 (Ā dá)
Hadrien 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Hafida 哈菲达 (Hā Fēi dá)
Hafsa 哈夫萨 (Hā fū sà)
Haïkel 海克 (Hǎi kè)
Haikel 海克 (Hǎi kè)
Hajar 哈贾尔 (Hā jiǎ ěr)
Halima 铪利玛 (Hā lì Mǎ)
Hamady 阿马蒂 (Ā mǎ dì)
Hamish 汉密斯 (Hàn mì sī)
Hamza 哈姆扎 (Hā mǔ zā)
Han Lee 亨利 (Hēng lì)
Hana 哈娜 (Hā nà)
Hanaë 哈娜伊 (Hā nà Yī)
Hanca 昂卡 (Áng kǎ)
Hanen 阿能 (Ā néng)
Hanife 哈妮夫 (Hā nī fū)
Hannah 汉娜 (Hàn nà)
Hannes 阿内丝 (Ā nèi sī)
Hanno 汉诺 (Hàn nuò)
Hanny 哈尼 (Hā ní)
Hans 汉斯 (Hàn sī)
Hapila 阿琵拉 (Ā pí lā)
Harald 阿瓦尔德 (Ā wǎ ěr dé)
Harchoux 阿尔舒 (Ā ěr shū)
Hariakhan 哈里阿肯 (Hā lǐ ā kěn)
Harivelo 阿利维罗 (Ā lì wéi luó)
Harmonie 阿尔莫尼 (Ā ěr mò ní)
Harmony 阿尔莫尼 (Ā ěr Mò ní)
Harold 阿豪德 (Ā háo dé)
Harrison 哈里森 (Hā lǐ sēn)
Harry 哈利 (Hā lì)
Harun 阿混 (Ā hùn)
Harvey 哈威 (Hā wēi)
Harys 哈利斯 (Hā lì sī)
Hasnae 哈斯娜 (Hā sī nà)
Hasret 阿苏雷特 (Ā sū léi tè)
Hassan 哈桑 (Hā sāng)
Hassblaide 阿斯布莱德 (Ā sī Bù lái dé)
Hatice 哈蒂斯 (Hā dì sī)
Hatim 哈蒂姆 (Hā dì mǔ)
Hatouma 阿图玛 (Ā tú mǎ)
Hawa 阿娃 (Ā wá)
Hayley 海莉 (Hǎi lì)
Haythem 哈伊塔姆 (Hā Yī tǎ mǔ)
Haziz 哈西斯 (Hā xī sī)
Heather 希瑟 (Xī sè)
Hèctor 赫克托 (Hè kè tuō)
Hector 赫克托 (Hè kè tuō)
Hectorine 艾克多琳 (Aì kè duō lín)
Hedia 海蒂娅 (Hǎi dì yà)
Heidi 海蒂 (Hǎi dì)
Heidy 海蒂 (Hǎi dì)
Heike 海克 (Hǎi kè)
Heiner 海诺尔 (Hǎi nuò ěr)
Heinrich 海因里希 (Hǎi yīn lǐ xī)
Heinz 海恩兹 (Hǎi ēn zī)
Heitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.05s