en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

H
Hejer 艾叶尔 (Aì yè ěr)
Heládio 艾拉迪奥 (Aì lā dí ào)
Helder 海尔德 (Hǎi ěr dé)
Hélder 埃德尔 (Aī dé ěr)
Helem 艾蕾姆 (Aì lěi mǔ)
Helen 海伦 (Hǎi lún)
Hélèna 伊莲娜 (Yī lián nà)
Héléna 伊莲娜 (Yī lián nà)
Helena 伊莲娜 (Yī lián nà)
Hélène 伊莲 (Yī lián)
Helessiaine 艾蕾仙 (Aì lěi Xiān)
Hélida 艾黎达 (Aì lí dá)
Helin 贺林 (Hè lín)
Hélio 挨利奥 (Aī lì ào)
Heliodoro 埃利奥多罗 (Aī lì ào duō luó)
Hella 海拉 (Hǎi lā)
Hellen 海伦 (Hǎi lún)
Helmut 赫尔穆特 (Hè ěr mù tè)
Helyette 伊埒特 (Yī liè tè)
Hendriks 亨德里克斯 (Hēng dé lǐ kè sī)
Henri 亨利 (Hēng lì)
Henrik 亨利克 (Hēng lì kè)
Henrique 恩里克 (Ēn lǐ kè)
Henriques 恩里克斯 (Ēn lǐ kè sī)
Henriqueta 恩丽珂塔 (Ēn lì kē tǎ)
Henry 亨利 (Hēng lì)
Henryk 恩里克 (Ēn lǐ kè)
Henryka 恩莉卡 (Ēn lì kǎ)
Herbert 赫伯特 (Hè bó té)
Herberto 埃尔贝托 (Aī ěr bèi tuō)
Heribert 赫里贝 (Hè lǐ Bèi)
Heriberto 埃里韦托 (Aī lǐ wéi tuō)
Heriyanto 埃里延托 (Aī lǐ yán tuō)
Hermance 艾尔芒丝 (Aì ěr máng sī)
Hermann 赫尔曼 (Hè ěr màn)
Hermenegildo 埃梅内吉尔多 (Aī méi nèi jí ěr duō)
Herminia 艾米尼亚 (Aì mǐ ní yà)
Hermínia 艾尔米妮娅 (Aì ěr mǐ nī yà)
Hermínio 埃米尼奥 (Aī mǐ ní ào)
Hernan 埃尔南 (Aī rnán)
Hertel 艾泰 (Aì Tài)
Hervé 埃尔韦 (Aī ěr wéi)
Hiba 伊巴 (Yī Bā)
Hicham 伊沙姆 (Yī Shā mǔ)
Hichem 伊沙姆 (Yī shā mǔ)
Hien (Yàn)
Higini 伊吉妮 (Yī Jí nī)
Higor 依格 (Yī gé)
Hilario 依拉利奥 (Yī lā lì ào)
Hilda 希尔达 (Xī rdá)
Hildegard 海德格 (Hǎi dé gé)
Hillary 伊拉莉 (Yī lā lì)
Hilona 伊罗娜 (Yī luó nà)
Himaya 伊玛亚 (Yī Mǎ yà)
Hina 伊娜 (Yī nà)
Hind 伊恩德 (Yī ēn dé)
Hingrid 因戈丽德 (Yīn gē lì dé)
Hipolit 依泼里特 (Yī pō lǐ tè)
Hipolito 依泼里托 (Yī pō lǐ tuō)
Hippolyte 伊波利特 (Yī pò lì tè)
Hoang (Huáng)
Holly 荷莉 (Hé lì)
Homer 荷马 (Hé mǎ)
Honorat 奥诺拉特 (Aò nuò lā tè)
Honoré 奥诺瑞 (Aò nuò ruì)
Honorine 欧诺琳 (Oū nuò lín)
Horacio 奥拉希奥 (Aò lā xī ào)
Hortense 奥尔坦斯 (Aò ěr tǎn sī)
Hortense 欧尔唐丝 (Oū ěr táng sī)
Hosam 奥萨姆 (Aò sà mǔ)
Hosannah 奥萨娜 (Aò sà nà)
Houcem 乌丝姆 (Wū sī mǔ)
Houcine 胡辛 (Hú xīn)
Houria 胡里娅 (Hú lǐ yà)
Houssein 乌萨因 (Wū sà yīn)
Howard 霍华德 (Huò huā dé)
Huakichan 华克蝉 (Huá kè chán)
Hubert 休伯特 (Xiū bó té)
Hubert 于贝尔 (Yú bèi ěr)
Hudson 哈德森 (Hā dé sēn)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.048s