en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

J
Jeferson 杰弗森 (Jié Fú sēn)
Jeff 杰夫 (Jié fū)
Jefferson 杰斐逊 (Jié fěi xùn)
Jeffrey 杰佛瑞 (Jié fó ruì)
Jeimmy 黑米 (Hēi mǐ)
Jelves 赫尔维斯 (Hè ěr wéi sī)
Jemima 杰米玛 (Jié mǐ Mǎ)
Jenifer 赫尼费尔 (Hè ní fèi r)
Jenna 珍娜 (Zhēn nà)
Jenni 珍妮 (Zhēn nī)
Jennifer 珍尼弗 (Zhēn ní fú)
Jenny 珍妮 (Zhēn ní)
Jennyfer 珍尼费尔 (Zhēn ní Fèi ěr)
Jens 岩寺 (Yán sì)
Jérémie 杰勒米 (Jié lè mǐ)
Jeremy 杰瑞米 (Jié ruì mǐ)
Jerime 杰里姆 (Jié lǐ mǔ)
Jérome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)
Jerome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)
Jéromine 杰罗敏 (Jié luó mǐn)
Jeroni 杰罗尼 (Jié luó ní)
Jerónimo 赫罗尼莫 (Hè luó ní mò)
Jerrit 杰里特 (Jié lǐ tè)
Jerrod 杰罗德 (Jié luó dé)
Jerry 杰里 (Jié lǐ)
Jesenia 耶瑟妮娅 (Yē sè nī yà)
Jeshua 约书亚 (Yāo shū yà)
Jess 杰斯 (Jié sī)
Jessé 杰斯 (Jié sī)
Jesse 杰西 (Jié xī)
Jessica 杰西卡 (Jié xī kǎ)
Jessie 杰西 (Jié xī)
Jessily 杰西莉 (Jié xī lì)
Jessy 杰西 (Jié xī)
Jessyca 杰西卡 (Jié xī kǎ)
Jésus 耶稣 (Yē sū)
Jesus 耶稣 (Yē sū)
Jesusa 赫苏萨 (Hè sū sà)
Jetmir 杰特米尔 (Jié tè mǐ ěr)
Jhevelyn 杰维林 (Jié wéi lín)
Jhonder 勇德 (Yǒng dé)
Jiandra 吉昂德拉 (Jí áng dé lā)
Jihane 吉安 (Jí ān)
Jill 吉尔 (Jí ěr)
Jilly 吉利 (Jí lì)
Jim 吉姆 (Jí mǔ)
Jimena 希梅纳 (Xī méi nà)
Jimi 吉米 (Jí mǐ)
Jimmy 吉米 (Jí mǐ)
Jinny 吉妮 (Jí nī)
Joachim 约阿希姆 (Yāo ā xī mǔ)
Joan (Qióng)
Joan 优安 (Yōu ān)
Joana 尤阿娜 (Yóu ā nà)
Joana 优安娜 (Yōu ān nà)
Joanarosa 朱安娜罗萨 (Zhū ān nà luó sà)
Joanie 乔安妮 (Qiáo ān nī)
Joanna 乔安娜 (Qiáo ān nà)
Joanna 尤阿娜 (Yóu ā nà)
Joanne 乔安 (Qiáo ān)
João 尤安 (Yóu ān)
Joao 若奥 (Ruò ào)
Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn)
Joaquín 华金 (Huá jīn)
Joaquina 周阿吉娜 (Zhōu Ā Jí nà)
Joberdan 周贝尔丹 (Zhōu Bèi ěr Dān)
Jocelin 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Jocelyn 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Jocelyne 乔斯林 (Qiāo sī lín)
Jocelyns 尤斯林 (Yóu sī lín)
Jodie 朱迪 (Zhū dí)
Jodilyn 友蒂琳 (Yǒu dì lín)
Jodson 朱德森 (Zhū dé sēn)
Jody 朱迪 (Zhū dí)
Joe (Qiáo)
Joé (Qiáo)
Joel 乔尔 (Qiáo ěr)
Joël 乔尔 (Qiáo ěr)
Joelen 朱艾琳 (Zhū Aì lín)
Joelle 饶爱乐 (Ráo ài lè)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.049s