en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

L
Lény 雷尼 (Léi ní)
Léo 雷欧 (Léi ōu)
Leocádia 蕾奥卡蒂娅 (Lěi ào kǎ dì yà)
Leon 莱昂 (Lái áng)
Léon 莱昂 (Lái áng)
Leona 莉安娜 (Lì ān nà)
Léonard 雷奥纳尔 (Léi ào nà ěr)
Leonardo 莱昂纳多 (Lái áng nà duō)
Léone 蕾安 (Lěi ān)
Leonel 莱奥耐 (Lái ào nài)
Leonie 蕾奥妮 (Lěi ào nī)
Léonie 蕾奥妮 (Lěi ào nī)
Leonor 莱昂诺尔 (Lái áng nuò r)
Léonore 莱奥诺 (Lái ào nuò)
Léopold 利奥波德 (Lì ào bō dé)
Leopold 利奥波德 (Lì ào bō dé)
Leopoldo 莱奥波尔多 (Lái ào bō rduō)
Leroy 勒沃 (Lè wò)
Léry 雷利 (Léi lì)
Lesley 莱丝莉 (Lái sī lì)
Leslie 莱丝莉 (Lái sī lì)
Lesly 莱丝莉 (Lái sī lì)
Leticia 莱蒂西亚 (Lái dì xī yà)
Letitia 蕾蒂夏 (Lěi dì xià)
Lexy 雷克西 (Léi kè xī)
Léya 蕾亚 (Lěi yà)
Leyla 蕾拉 (Lěi lā)
Leyre 莱乐 (Lái lè)
Liam 利亚姆 (Lì yà mǔ)
Lian 莱恩 (Lái ēn)
Liana 莱娅娜 (Lái yà nà)
Liane 丽安 (Lì ān)
Liann 莱安 (Lái ān)
Liantsoa 踉笮阿 (Liàng zé Ā)
Libardo 利巴尔多 (Lì bā ěr duō)
Libby 莉碧 (Lì bì)
liberdade 自由 (Zì Yóu)
Libertad 丽波尔达 (Lì bō rdá)
Libertário 李贝塔柳 (Lǐ Bèi tǎ liǔ)
Licas 利卡斯 (Lì Kǎ sī)
Licinia 丽茜妮娅 (Lì xī nī yà)
Lida 丽达 (Lì dá)
Lidia 莉迪娅 (Lì dí yà)
Lídia 莉蒂娅 (Lì dì yà)
Lidiana 莉迪亚纳 (Lì dí yà nà)
Liduvina 利杜维纳 (Lì dù wéi nà)
Liena 列娜 (Liè nà)
Liette 埃特 (Aī tè)
Lieza 丽萨 (Lì sà)
Lígia 莉嘉 (Lì jiā)
Lila 莉拉 (Lì lā)
Lilas 莉拉 (Lì lā)
Lili 丽丽 (Lì lì)
Lília 李丽娅 (Lǐ lì yà)
Lilian 利利昂 (Lì lì áng)
Lílian 莉莉安 (Lì lì ān)
Liliana 莉莉亚娜 (Lì lì yà nà)
Liliane 莉莉安 (Lì lì ān)
Lilianne 莉莉安 (Lì lì ān)
Lilith 莉莉丝 (Lì lì sī)
Lillian 利利安 (Lì lì ān)
Lilly 莉莉 (Lì lì)
Lilou 郦露 (Lì lù)
Lily 莉莉 (Lì lì)
Lily-Fleur 丽丽弗勒 (Lì lì Fú lè)
Lily-Rose 莉莉罗斯 (Lì lì luó sī)
Lina 莉娜 (Lì nà)
Lincoln 林垦 (Lín kěn)
Linda 琳达 (Lín dá)
Lindia 琳蒂娅 (Lín dì yà)
Lindsay 林赛 (Lín sài)
Line (Lín)
Linh (Lín)
Linn (Lín)
Linnea 莉内娅 (Lì nèi yà)
Lino 利诺 (Lì nuò)
Linton 林顿 (Lín dùn)
Lionel 利奥内尔 (Lì ào nèi er)
Liroye 利罗依 (Lì luó yī)
Lisa 丽莎 (Lì shā)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.082s