en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

N
Ning (Níng)
Nini 妮妮 (Nī nī)
Nino 尼诺 (Ní nuò)
Ninon 妮侬 (Nī nóng)
Nirmal 尼尔玛尔 (Ní ěr Mǎ ěr)
Nisana 妮萨娜 (Nī sà nà)
Nishil 尼希尔 (Ní xī ěr)
Nishta 妮什塔 (Nī shí tǎ)
Nitzia 妮吉娅 (Nī jí yà)
Niura 妮奥拉 (Nī ào lā)
Nivel 尼维 (Ní wéi)
Nizar 尼扎尔 (Ní zā ěr)
Noa 诺阿 (Nuò ā)
Noah 诺阿 (Nuò ā)
Noam 诺阿姆 (Nuò ā mǔ)
Noan 诺昂 (Nuò áng)
Nobre 诺布雷 (Nuò Bù léi)
Noe 诺伊 (Nuò yī)
Noé 诺伊 (Nuò yī)
Noel 诺尔 (Nuò ěr)
Noël 诺埃 (Nuò āi)
Noelia 诺埃利亚 (Nuò āi lì yà)
Noélie 诺尔丽 (Nuò ěr lì)
Noëlla 诺尔拉 (Nuò ěr lā)
Noelle 诺尔 (Nuò ěr)
Noëllie 诺尔丽 (Nuò ěr lì)
Noemi 诺诶米 (Nuò mǐ)
Noémie 诺米 (Nuò mǐ)
Nolan 诺兰 (Nuò lán)
Nolitza 诺莉扎 (Nuò lì zā)
Nollan 诺兰 (Nuò lán)
Nolwenn 诺尔文 (Nuò ěr wén)
Noonan 努南 (Nǔ nán)
Nora 诺拉 (Nuò lā)
Norah 诺拉 (Nuò lā)
Norbert 诺伯特 (Nuò bó té)
Norbert 诺尔贝 (Nuò ěr bèi)
Norberto 诺韦尔托 (Nuò wéi rtuō)
Nordahl 诺尔达 (Nuò ěr dá)
Nordhal 诺尔达 (Nuò ěr dá)
Noreen 诺琳 (Nuò lín)
Nori 诺丽 (Nuò lì)
Norien 诺里恩 (Nuò lǐ ēn)
Norma 诺尔玛 (Nuò rmǎ)
Normand 诺曼德 (Nuò màn dé)
Normand 诺曼 (Nuò màn)
Noshua 诺舒阿 (Nuò shū ā)
Nubia 女碧亚 (Nǚ bì yà)
Nuno 努诺 (Nǔ nuò)
Nuria 纽莉娅 (Niǔ lì yà)
Núria 努莉芽 (Nǔ lì yá)
Nuwa 女娲 (Nǚ wā)
Nyall 尼亚尔 (Ní yà ěr)
Nyhéma 妮爱玛 (Nī Aì Mǎ)
Nyurka 妞尔卡 (Niū ěr Kǎ)
O
Oana 欧安娜 (Oū ān nà)
Obdulio 奥夫杜略 (Aò fū dù lüè)
Océane 奥赛安 (Aò sài ān)
Océanne 奥赛安 (Aò sài ān)
Octave 奥克塔夫 (Aò kè tǎ fū)
Octaviano 奥克塔维亚诺 (Aò kè tǎ wéi yà nuò)
Octavio 奥克塔维奥 (Aò kè tǎ wéi ào)
Odaly 奥达利 (Aò dá lì)
Odeline 奥德琳 (Aò dé lín)
Odenir 欧德尼 (Oū dé ní)
Odete 奥黛特 (Aò dài té)
Odette 奥黛特 (Aò dài té)
Odile 欧迪勒 (Oū dí lè)
Odón 奥东 (Aò dōng)
Odoric 奥多利克 (Aò duō lì kè)
Ofelia 奥费莉亚 (Aò fèi lì yà)
Ofélia 欧菲莉娅 (Oū fēi lì yà)
Oihana 奥伊安娜 (Aò Yī ān nà)
Oili 奥伊丽 (Aò Yī lì)
Oisin 瓦心 (Wǎ xīn)
Oksana 奥格萨娜 (Aò gé sà nà)
Olavo 欧拉维奥 (Oū lā wéi ào)
Olegario 奥莱加里奥 (Aò lái jiā lǐ ào)
Oleguer 奥雷戈 (Aò léi gē)
Olga 奥尔加 (Aò ěr jiā)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.067s