en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

P
Paolo 保罗 (Bǎo luó)
Pâquerette 帕克蕾特 (Pà kè lěi tè)
Paras 帕拉斯 (Pà lā sī)
Paris 巴黎 (Bā lí)
Parker 帕克 (Pà kè)
Pascal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ er)
Pascale 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ ěr)
Pascaline 帕斯卡琳 (Pà sī kǎ lín)
Pascoal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ ěr)
Pasqual 帕斯夸 (Pà sī tuō)
Pat 帕特 (Pà tè)
Patrice 帕特里斯 (Pà tè lǐ sī)
Patricia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)
Patrícia 帕特里夏 (Pà tè lǐ Xià)
Patricio 帕特里希奥 (Pà tè lǐ xī ào)
Patrick 帕特里克 (Pà tè lǐ kè)
Patrick 派翠克 (Pài cuì kè)
Patris 帕特里斯 (Pà tè lǐ sī)
Patrizia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)
Patrycja 帕特丽霞 (Pà tè lì xiá)
Patsy 帕特茜 (Pà tè xī)
Patxi 帕池 (Pà chí)
Paty 帕蒂 (Pà dì)
Pau 帕务 (Pà wù)
Pau (Bāo)
Paul 保罗 (Bǎo luó)
Paul 保尔 (Bǎo er)
Paul-Loup 保尔·卢 (Bǎo ěr lú)
Paula 宝拉 (Bǎo lā)
Paule 宝勒 (Bǎo lè)
Paulette 波莱特 (Bō lái té)
Paulina 宝丽娜 (Bǎo lì nà)
Pauline 宝林 (Bǎo lín)
Paulinho 小包罗 (Xiǎo Bāo luó)
Paulino 包里诺 (Bāo lǐ nuò)
Paulo 保罗 (Bǎo luó)
Paweł 帕维 (Pà wéi)
Paz 帕斯 (Pà sī)
Pear 芘尔 (Pí ěr)
Pearl 珍珠 (Zhēn zhū)
Pearle 珍珠 (Zhēn zhū)
Pedro 佩德罗 (Pèi dé luō)
Peggy 佩吉 (Pèi jí)
Pélagie 佩拉吉 (Pèi lā jí)
Pelai 佩莱 (Pèi lái)
Pelayo 佩拉尤 (Pèi lā yóu)
Penelope 佩内洛普 (Pèi nèi luò pǔ)
Pénélope 佩内洛普 (Pèi nèi luò pǔ)
Penèlope 佩内洛普 (Pèi nèi luò Pǔ)
Penny 佩妮 (Pèi nī)
Pepe 佩佩 (Pèi pèi)
Percy 破尔西 (Pò ěr xī)
Pere 佩勒 (Pèi lè)
Peregrine 珀蕾克琳 (Pò lěi kè lín)
Pereira 佩雷拉 (Pèi léi lā)
Perla 佩尔拉 (Pèi rlā)
Perline 佩尔琳 (Pèi ěr lín)
Perrine 珀赖因 (Pò lài yīn)
Perry 佩瑞 (Pèi ruì)
Persefoni 佩色佛妮 (Pèi sè fó nī)
Peter 彼得 (Bǐ dé)
Petra 佩德拉 (Pèi dé lā)
Phanie 法妮 (Fǎ nī)
Philip 菲力浦 (Fēi lì pǔ)
Philipp 飞利浦 (Fēi lì pǔ)
Philippe 菲力浦 (Fēi lì pǔ)
Philipppa 菲莉帕 (Fēi lì pà)
Phillipe 菲力浦 (Fēi lì pǔ)
Philomena 菲洛米娜 (Fēi luò mǐ nà)
Phoebé 菲贝 (Fēi Bèi)
Phoenix 菲尼克斯 (Fēi ní kè sī)
Phouthisak 普提萨克 (Pǔ tí sà kè)
Phylida 飞丽达 (Fēi lì dá)
Phyllis 菲丽丝 (Fēi lì sī)
Pia 皮亚 (Pí yà)
Pichelli 辟池利 (Pì chí lì)
Pier-Luc 皮埃尔吕克 (Pí Aī ěr Lǚ kè)
Pierce 皮尔斯 (Pí ěr sī)
Pierre 皮埃尔 (Pí āi er)
Pierre-Loup 皮埃尔·卢 (Pí āi ěr lú)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.048s