en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

R
Rami 哈米 (Hā mǐ)
Ramiro 拉米罗 (Lā mǐ luó)
Ramo 拉莫 (Lā Mò)
Ramon 哈蒙 (Hā mēng)
Ramon 拉蒙 (Lā mēng)
Ramona 拉莫娜 (Lā Mò nà)
Ramy 哈密 (Hā mì)
Randall 兰道尔 (Lán dào ěr)
Randolf 兰多夫 (Lán duō fū)
Randy 兰迪 (Lán dí)
Rania 哈妮娅 (Hā nī yà)
Rany 哈尼 (Hā ní)
Raonny 劳尼 (Láo ní)
Raphaël 拉斐尔 (Lā fēi er)
Raphaelle 拉斐尔 (Lā fēi er)
Raquel 拉克尔 (Lā kèr)
Rasandja 拉叁贾 (Lā sān Jiǎ)
Raül 劳尔 (Láo ěr)
Raul 劳尔 (Láo r)
Raven 拉文 (Lā wén)
Ravina 拉薇娜 (Lā wēi nà)
Ravy 瓦维 (Wǎ wéi)
Ray (Léi)
Raya 拉雅 (Lā Yǎ)
Rayane 外安 (Wài ān)
Rayanne 瓦亚恩 (Wǎ yà ēn)
Raychel 瑞池尔 (Ruì chí ěr)
Raylander 雷朗德 (Léi lǎng dé)
Raymond 雷蒙德 (Léi mēng dé)
Raymond 雷蒙 (Léi mēng)
Raymonde 雷蒙德 (Léi mēng dé)
Raymundo 雷蒙多 (Léi mēng duō)
Rayner 雷纳 (Léi nà)
Rayra 莱拉 (Lái lā)
Rayzen 瑞森 (Ruì sēn)
Rebeca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Rébecca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Rebecca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Rebeckah 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Rebekka 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Rebelo 雷贝罗 (Léi Bèi luó)
Réchard 瑞沙尔 (Ruì shā ěr)
Reda 雷达 (Léi dá)
Redouane 利图安 (Lì tú ān)
Reed 列得 (Liè dé)
Reggie 蕾吉 (Lěi Jí)
Regiane 蕾贾内 (Lěi Jiǎ nèi)
Regina 蕾吉娜 (Lěi jí nà)
Reginaldo 雷吉娜多 (Léi Jí nà duō)
Régine 蕾金 (Lěi jīn)
Régis 雷吉斯 (Léi jí sī)
Reicia 蕾霞 (Lěi xiá)
Reidar 瑞达 (Ruì dá)
Reijer 雷尔 (Léi ěr)
Reina 蕾娜 (Lěi nà)
Reinaldo 雷纳尔多 (Léi nà rduō)
Reine 蕾娜 (Lěi nà)
Reis 雷斯 (Léi sī)
Réjane 蕾娅娜 (Lěi yà nà)
Rejane 蕾珍 (Lěi zhēn)
Réjean 海让 (Hǎi ràng)
Remedios 雷梅蒂噢斯 (Léi méi dì ō sī)
Remei 雷梅 (Léi Méi)
Rémi 雷米 (Léi mǐ)
Remigio 雷米希噢 (Léi mǐ xī ō)
Remo 雷默 (Léi mò)
Rémy 雷米 (Léi mǐ)
Rénald 雷纳德 (Léi nà dé)
Renan 勒南 (Lè nán)
Renan 赫农 (Hè nóng)
Renata 蕾娜塔 (Lěi nà tǎ)
Renate 蕾娜特 (Lěi nà tè)
Renato 雷纳托 (Léi nà tuō)
Renaud 雷诺 (Léi nuò)
René 勒内 (Lè nèi)
Renè 勒内 (Lè nèi)
Renee 蕾妮 (Lěi nī)
Renée 蕾妮 (Lěi nī)
Rênio 雷尼奥 (Léi ní ào)
Renzo 伦索 (Lún suǒ)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.074s