en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

R
Reyes 雷耶斯 (Léi yē sī)
Reynald 雷纳尔德 (Léi nà ěr dé)
Rhaniery 拉涅利 (Lā niè lì)
Rhany 拉尼 (Lā ní)
Rhayson 莱森 (Lái sēn)
Rhianne 莉安 (Lì ān)
Rhiannon 莱安诺 (Lái ān nuò)
Rhona 罗娜 (Luó nà)
Rhym 里姆 (Lǐ mǔ)
Rhys 莱斯 (Lái sī)
Riana 莱娅娜 (Lái yà nà)
Rianala 莉安娜拉 (Lì ān nà lā)
Riaz 里亚斯 (Lǐ yà sī)
Ribeiro 利贝罗 (Lì Bèi luó)
Rica 丽卡 (Lì kǎ)
Ricard 利卡尔 (Lì Kǎ ěr)
Ricarda 丽卡尔达 (Lì Kǎ ěr dá)
Ricardo 里卡多 (Lǐ kǎ duō)
Riccardo 利卡多 (Lì Kǎ duō)
Ricci 里奇 (Lǐ qí)
Richard 理查 (Lǐ chá)
Richie 里奇 (Lǐ qí)
Rick 里克 (Lǐ kè)
Ricky 瑞奇 (Ruì qí)
Rico 利筘 (Lì kòu)
Rida 莉达 (Lì dá)
Rigoberto 里戈韦托 (Lǐ gē wéi tuō)
Rikke 莉克 (Lì kè)
Riley 莱利 (Lái lì)
Rim 利姆 (Lì mǔ)
Ringo 林戈 (Lín gē)
Rini 琳妮 (Lín nī)
Rita 莉塔 (Lì tǎ)
Ritesh 利泰士 (Lì Tài shì)
Riton 利桐 (Lì tóng)
Rivaldo 利瓦多 (Lì wǎ duō)
Riwan 理万 (Lǐ wàn)
Roan 罗安 (Luó ān)
Rob 罗布 (Luó Bù)
Robbie 罗比 (Luó bǐ)
Robby 萝比 (Luó bǐ)
Robert 罗贝尔 (Luō bèi er)
Robert 罗伯特 (Luō bó té)
Roberta 罗伯塔 (Luó bó tǎ)
Roberto 罗伯托 (Luō bó tuō)
Robertson 罗贝特森 (Luó Bèi tè sēn)
Robin 罗宾 (Luō bīn)
Robinson 罗宾逊 (Luō bīn xùn)
Robledo 罗布雷多 (Luó bù léi duō)
Robson 洛布森 (Luò Bù sēn)
Robyn 罗宾 (Luō bīn)
Robynne 罗白哪 (Luó bái nǎ)
Roc 洛克 (Luò kè)
Roch 洛克 (Luò kè)
Rochdi 落什蒂 (Luò shí dì)
Rocio 罗希噢 (Luó xī ō)
Rockia 罗迦 (Luó jiā)
Roderic 罗德里克 (Luó dé lǐ kè)
Rodolfo 鲁道夫 (Lǔ dào fū)
Rodolphe 罗多尔夫 (Luó duō ěr fū)
Rodrigo 罗德里戈 (Luó dé lǐ gē)
Rodrigue 罗德利克 (Luó dé lì kè)
Rodrigues 罗德里格斯 (Luó dé lǐ gé sī)
Rodriguez 罗德里格斯 (Luó dé lǐ gé sī)
Rogda 罗格达 (Luó gé dá)
Rogelio 罗赫里噢 (Luó hè lǐ ō)
Roger 罗杰 (Luó jié)
Rogério 罗杰里奥 (Luó Jié lǐ ào)
Rogerio 罗杰里奥 (Luó Jié lǐ ào)
Roland 豪朗 (Háo lǎng)
Roland 罗兰 (Luō lán)
Rolande 罗朗德 (Luó lǎng dé)
Roldao 罗尔道 (Luó ěr dào)
Rolena 罗莲娜 (Luó lián nà)
Romain 罗曼 (Luō màn)
Roman 罗曼 (Luō màn)
Romane 罗曼 (Luō màn)
Romanowicz 罗马诺维芝 (Luó Mǎ nuò wéi zhī)
Romar 罗马尔 (Luó Mǎ ěr)
Romaric 罗马里克 (Luó mǎ lǐ kè)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.171s