en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

T
Túlio 图柳 (Tú liǔ)
Tupac 图帕克 (Tú Pà kè)
Turner 特纳 (Té nà)
Tuukka 图卡 (Tú kǎ)
Tya 缇娅 (Tí yà)
Tyanna 缇安娜 (Tí ān nà)
Tyco 泰科 (Tài kē)
Tylou 缇鲁 (Tí lǔ)
Tyno 蒂诺 (Dì nuò)
Typhaine 缇凡 (Tí fán)
Tyquan 提圈 (Tí quān)
Tyreas 图爱斯 (Tú Aì sī)
Tyrone 泰朗 (Tài lǎng)
U
Udo 乌多 (Wū duō)
Udovic 尤多维克 (Yóu duō wéi kè)
Ugo 雨果 (Yǔ guǒ)
Ulises 乌利塞斯 (Wū lì sài sī)
Ulisses 乌利塞斯 (Wū lì sāi sī)
Ully 乌利 (Wū lì)
Ulrich 乌利希 (Wū lì xī)
Ulrik 乌尔里克 (Wū ěr lǐ kè)
Ulrika 乌尔丽卡 (Wū ěr lí kǎ)
Ulrike 吴利克 (Wǔ lì kè)
Ulysse 尤利西斯 (Yóu lì xī sī)
Umberto 翁贝托 (Wēng bèi tuō)
Urbano 乌尔瓦诺 (Wū rwǎ nuò)
Uriel 乌里埃 (Wū lǐ Aī)
Urrea 乌雷亚 (Wū léi yà)
Úrsula 耳舒拉 (Er3 shū lā)
Úrsula 雾尔苏拉 (Wù ěr sū lā)
Ute 乌特 (Wū tè)
V
Vadiney 瓦蒂内 (Wǎ dì nèi)
Vadson 瓦德孙 (Wǎ dé sūn)
Valdeci 瓦尔德西 (Wǎ ěr dé xī)
Valdelia 瓦德利亚 (Wǎ dé lì yà)
Valène 瓦莲 (Wǎ lián)
Valentí 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng)
Valentim 瓦伦汀 (Wǎ lún tīng)
Valentin 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng)
Valentina 巴伦蒂娜 (Bā lún dì nà)
Valentine 瓦伦汀 (Wǎ lún tīng)
Valère 瓦雷尔 (Wǎ léi ěr)
Valèria 娃蕾莉芽 (Wá lěi lì yá)
Valeria 瓦莱里娅 (Wǎ lái lǐ yà)
Valéria 瓦蕾莉娅 (Wǎ lěi lì yà)
Valeriano 巴莱里亚诺 (Bā lái lǐ yà nuò)
Valérie 瓦莱丽 (Wǎ lái lì)
Valerio 瓦雷利奥 (Wǎ léi lì ào)
Valero 瓦莱罗 (Wǎ lái luó)
Valéry 瓦雷里 (Wǎ léi lǐ)
Valeska 瓦莱斯卡 (Wǎ lái sī Kǎ)
Valle 巴列 (Bā liè)
Valmir 瓦勒米尔 (Wǎ lè mǐ ěr)
Valter 瓦尔特 (Wǎ ěr tè)
Vampiro 吸血鬼 (Xī xuè guǐ)
Vanda 万达 (Wàn dá)
Vanderlei 万德尔雷 (Wàn dé ěr léi)
Vanderleia 婉德蕾芽 (Wǎn dé lěi yá)
Vane 瓦恩 (Wǎ ēn)
Vanesa 瓦内萨 (Wǎ nèi sà)
Vaneska 瓦内斯卡 (Wǎ nèi sī Kǎ)
Vanessa 凡妮莎 (Fán nī sha)
Vania 瓦妮娅 (Wǎ nī yà)
Vânia 瓦妮娅 (Wǎ nī yà)
Vanina 瓦妮娜 (Wǎ nī nà)
Vannia 瓦妮娅 (Wǎ nī yà)
Vannina 凡妮娜 (Fán nī nà)
Vanusa 瓦努萨 (Wǎ nǔ sà)
Vasco 瓦斯寇 (Wǎ sī kòu)
Vasilii 瓦西里 (Wǎ xī lǐ)
Vasilije 瓦希利 (Wǎ xī lì)
Vay (Wēi)
Veani 菲安妳 (Fēi ān nǐ)
Velasco 贝拉斯科 (Bèi lā sī kē)
Veleri 维勒利 (Wéi lè lì)
Ventura 本图拉 (Běn tú lā)
Venus 维纳斯 (Wéi nà sī)
Vénus 维纳斯 (Wéi nà sī)
Venustiano 贝努斯蒂亚诺 (Bèi nǔ sī dì yà nuò)
Vera 魏拉 (Wèi lā)
Please enter a name

Your name is not in the list:

Chinese-Tools.com
Create your own Chinese Calligraphy with a character, a word, a sentence or any text. Choose the size, style, orientation, simplified or traditional Chinese characters.
Chinese calligraphy
Get a personalized chinese painting with your own chinese name on it.
Online - Chinese-Tools.com
Get your own unique and personalized Chinese Seal, with your name or any sentences. Choose the ink color, the size, the script style...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.056s